ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Προκήρυξη θέσης προσωρινού υπαλλήλου σε Οργανισμό ΕΕ

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης προσωρινού υπαλλήλου σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Σύμφωνα με το Α.Π. 6123/26.07.2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) έχει εκδώσει την ακόλουθη προκήρυξη δημιουργίας εφεδρικού πίνακα (reserve list) πλήρωσης θέσης προσωρινoύ υπαλλήλου:
Data Protection Officer (Ref. #: eu-LISA/13/TA/AD10/30.1)

Πληροφορίες για τη θέση αυτή και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανωτέρω θέση λήγει στις 05-08-2013.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος