ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη θέσεως επικεφαλής οικονομικού αναλυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

PDF
Σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1744/29.2.2012 έγγραφο της Μ.Ε.Α, διαβιβάζεται η υπ’ αριθμ. COM/2012/10326 προκήρυξη της θέσεως του Επικεφαλή Οικονομικού Αναλυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
Σημειώνουμε ότι, πρόκειται για υψηλόβαθμη θέση AD 15, για την οποία απαιτείται επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ,οι οποίες πρέπει να υποβληθούν με ηλεκτρονικό τρόπο, ορίζεται η 22/03/2012.
Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επισυνάπτεται αρχείο με την δημοσίευση της προκήρυξης , τα κριτήρια και τα προσόντα επιλογής των υποψηφίων.