ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023

Προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)

PDF | DOC |Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 7623/31-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency – EDA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων  με στοιχεία:

ΘΕΣΗ      ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ                      ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
SES/SESAR SNE (2 θέσεις)               SNE 27.11.2017
Project Officer Optronics Technologies      Temporary  Agent 27.11.2017
R&T Coordination Support Officer

 

     Contractual Agent 27.11.2017

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eda.europa.eu/jobs

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στoν ως άνω Οργανισμό .

ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ  ΈΓΓΡΑΦΑ :  2   3