ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
CHAFEA/TA/AD/2017/021 Team Leader- Finance Officers 08.01.2018 έως 00:00 τ.ω. Λουξεμβούργου
CHAFEA/TA/AD/2017/022 Finance and Contracts Officer-Verification 15.01.2018 έως 23:00 τ.ω. Λουξεμβούργου

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον  ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/chafea

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν     απευθείας  στον  ως  άνω   Ευρωπαϊκό    Οργανισμό   στην   ηλεκτρονική  διεύθυνση  CHAFEA TA AD 2017 021@ec.europa.eu ,  έως την ανωτέρω προθεσμία.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ