ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Προκήρυξη προσωρινών θέσεων σε Ε.Οργανισμό ECHA

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5497/8-7-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει προκηρύξει τις ακόλουθες θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων:

Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία. Πληροφορίες για τις θέσεις αυτές και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Αυγούστου 2013 (ώρα Ελσίνκι 12:00).

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Γιάννης Σπηλιωτόπουλος