ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη πλήρωσης δέκα (10) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύουν

PDF | Προκήρυξη πλήρωσης δέκα (10) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος &Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 τουΥπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύουν