ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη διακοσίων είκοσι  (220) οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) των κλάδων Εφοριακών, Τελωνειακών και Δημοσιονομικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

PDF | DOC | Προκήρυξη (Αριθμός 1ΕΓ/2017)Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση διακοσίων είκοσι (220) οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) των κλάδων Εφοριακών, Τελωνειακών και Δημοσιονομικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.». (ΦΕΚ 33/ 27-02-2016/τ.Α΄), όπως ισχύει.
β) του αρ. 150 του ν.4483/2017 (Α΄107).
γ) Της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/494/οικ.9783/05-04-2016 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας διορισμού των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξη, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 (Α’ 33).» (ΦΕΚ 1106/19-04-2016/τ.Β΄).
δ) του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (ΦΕΚ 28/3−3−1994/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.
ε) του Ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/20.9.2002/τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/28.12.2009, τ. Α΄).
στ) του Ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 151/6−8−2004/τ. Α΄).
ζ) του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/15−3−2010/ τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φ.Ε.Κ. 175/30.7.1996/τ. Α΄).
θ) του Ν. 4057/2012 « Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54/14.3.2012/τ.Α΄)», όπως ισχύει.
ι) του Ν. 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016(ΦΕΚ 222/12.11.2012/τ. Α΄), όπως ισχύει.
ια) του Ν.3528/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.” (ΦΕΚ 26/9−2−2007/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιβ) του Ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 112/13−7−2012/τ. Α΄).
ιγ) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 8/7.6.2010/τ.Α΄).
ιδ) του Ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ48/23.2.2005/ τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/23.11.2007/τ. Α΄) και
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ234/28.12.2009/τ. Α΄).
ιε) του Π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ.39/5.3.2001/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιστ) των Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων με τα οποία έχουν συσταθεί οι θέσεις που προκηρύσσονται και έχουν καθορισθεί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης του προσωπικού στις θέσεις αυτές.
2. Την υπ΄αριθμ. 8/1997 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για πλήρωση θέσεων με γραπτό διαγωνισμό Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΦΕΚ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 45/3.11.1997).
3. Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων τεχνολογικής εκπαίδευσης του γραπτού διαγωνισμού της ως άνω προκήρυξης που έλαβαν βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης και δεν προέκυψαν διοριστέοι με τη συγκεκριμένη διαδικασία.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./136/22792/29-09-2017, απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 με την οποία εγκρίθηκε η πλήρωση των θέσεων.
5. Το υπ΄αριθμ. αριθμ. πρωτ. 2/17771/0004/28-03-2017 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών για την πρόσληψη εκατόν είκοσι (120) υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ, των Κλάδων Εφοριακών, Τελωνειακών και Δημοσιονομικών και τα με αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1028180 ΕΞ 2017/23-02-2017 και ΔΔΑΔ Β 1097626 ΕΞ 2017/27-06-2017 αιτήματα του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την πρόσληψη εκατό (100) υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ, των Κλάδων Εφοριακών και Τελωνειακών.
6. Τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 2 / 17771 / ΔΠΓΚ / 30-03-2017 και 2 / 49428 / ΔΠΓΚ / 05-07-2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
7. Την υπ’ αριθμ. 42948/10.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β΄/11.12.2003) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημοσίου Τομέα» για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημόσιου τομέα.
8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 (Φ.Ε.Κ. 989/τ. Β΄/25.7.2006) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42948/10.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β΄/11.12.2003) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» για την κατάργηση της προβλεπόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψηφίων.
9. Τον Κανονισμό λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 997/18−7−2003/τ. Β΄).
10. To Π.Δ.123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το Π.Δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
11. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας, και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει αρχικώς τον φορέα 05−620 Α.Σ.Ε.Π. και τελικώς θα επιβαρύνει τους φορείς.
ΚΑΛΕΙ
Όσους υποψηφίους, έλαβαν στο γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998 βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης της κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης των κλάδων Εφοριακών, Τελωνειακών και Δημοσιονομικών, και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3320/2005, να υποβάλουν Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης για την πλήρωση διακοσίων είκοσι (220) θέσεων Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης, ως κατωτέρω:
α. Εκατόν είκοσι (120) οργανικές θέσεις κατηγορίας ΤΕ, των κλάδων Εφοριακών, Τελωνειακών και Δημοσιονομικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
και
β. Εκατό (100) οργανικές θέσεις κατηγορίας ΤΕ, των κλάδων Εφοριακών και Τελωνειακών σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΘΕΣΕΙΣΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλουν για την πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής δεν : α) έχουν ήδη διοριστεί ως τακτικό προσωπικό, μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) με οποιαδήποτε διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, β) διορίστηκαν ως τακτικό προσωπικό με οποιαδήποτε διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εν συνεχεία παραιτήθηκαν, γ) κατατάχθηκαν βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα (Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8/1997(ΦΕΚ 124/30.6.2005/Τ.Π.ΑΣΕΠ) σε σειρά διοριστέου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 και δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους.
Επίσης, όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων της 1ΕΓ/2016 Προκήρυξης (Φ.Ε.Κ. 3/10.5.2016, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π, όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ 4/19.5.2016, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) λαμβανομένης υπόψη και τυχόν ανασύνταξης αυτού μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν δύνανται να υποβάλουν Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρούσα προκήρυξη.Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα με τους κωδικούς τους αναφέρονται στην ενότητα ΙII. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ, του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.II. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΟι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (Ν 4210/2013, αρ. 7, παρ.1).
2. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (Ν.4139/2013 αρ. 43) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 και 2 παραγράφους οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα διοριστέων υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι.

ΙII. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος – ειδικότητα, ο φορέας, η έδρα (περιφερειακή ενότητα), και ο συνολικός αριθμός των θέσεων.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
101 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1
102 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1
103 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
104 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1
105 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
106 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1
107 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
108 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2
109 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
110 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2
111 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – Δ/ΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2
112 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
113 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
114 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
115 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
116 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1
117 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1
118 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
119 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
120 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1
121 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1
122 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1
123 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 1
124 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1
125 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1
126 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
127 ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΔΥΕΕ ΣΤΟ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1
128 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 1
129 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΛΛΗΝΗ) 1
130 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 1
131 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1
132 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1
133 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 2
134 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ (ΕΔΡΑ) ΑΧΑΪΑΣ 1
135 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΛΙΒΑΔΕΙΑ) 1
136 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2
137 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 11
138 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 1
139 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 2
140 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2
141 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΒΡΟΥ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 1
142 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ 1
143 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) 1
144 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1
145 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) 1
146 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 1
147 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1
148 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3
149 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΔΡΑ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
150 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1
151 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2
152 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10
153 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΕΔΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
154 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Δ.Ο.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15
155 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
156 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
157 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
158 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 18
159 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
160 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2
161 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2
162 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
163 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
164 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2
165 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3
166 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 4
167 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2
168 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Δ.Ο.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 15
169 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1
170 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 1
171 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
172 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 1
173 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2
174 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1
175 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1
176 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1
177 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΔΡΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1
178 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
179 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ) 1
180 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1
181 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 4
182 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
183 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΑ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
184 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΛΛΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) 1
185 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1
186 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 1
187 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
188 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1
189 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΡΟΔΟΥ 1
190 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 1
191 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1
192 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΡΟΥ 1
193 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1
194 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1
195 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 1
196 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1
197 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ) 1
198 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) 1
199 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2
200 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1
201 ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 1
202 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΑΥΡΙΟ) 1
203 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 2
204 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΟΙΝΟΗ) 2
205 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 2
206 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΒΡΟΥ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 1
207 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΒΡΟΥ (ΚΗΠΟΙ) 1
208 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ) 1
209 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 1
210 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
211 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Γ’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
212 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Δ.Ο.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5
213 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
214 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Σ.Δ.Ο.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 5
215 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1
216 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
217 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1
218 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1
219 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΜΕΓΙΣΤΗ) 1
220 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1
221 ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 220

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη αυτή θα πρέπει να εξετάσουν πρώτα αν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και κατόπιν με βάση την κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης, στην οποία είχαν συμμετάσχει στην 8/1997 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, ανατρέχουν στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων, της παρούσας προκήρυξης και επιλέγουν τον αριθμό των θέσεων που μπορούν να επιδιώξουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω .
Όσοι ενδιαφερόμενοι είχαν συγκεντρώσει τη βάση κατά τη διαδικασία της αρχικής προκήρυξης για τους κλάδους ΤΕ Εφοριακών, ΤΕ Τελωνειακών και ΤΕ Δημοσιονομικών μπορούν να συμμετέχουν για τους αντίστοιχους κλάδους.
Για τη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέσα στη σχετική προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη < <Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση>>-Έντυπο ΑΣΕΠ ΕΠ.Γ.98.3, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Οι υποψήφιοι δύνανται να αναζητήσουν το ανωτέρω έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) της παρούσας προκήρυξης και στους ιστότοπους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Α.Σ.Ε.Π. (www.minadmin.gov.gr και www.asep.gr αντίστοιχα).
Το έντυπο της αιτήσεως συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Η αίτηση απευθύνεται στο Α.Σ.Ε.Π. και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, ως εξής:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την
Προκήρυξη 1ΕΓ/2017
T.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής με νέες αιτήσεις, οι οποίες θα αντικαθιστούν τις προηγούμενες και πρέπει απαραιτήτως να έχουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ» αντιστοίχως.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση για θέσεις του κλάδου/ των κλάδων (Τ.Ε.), που είχε συμμετάσχει στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 8/1997.
Για την παρούσα διαδικασία δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια /πεδία της αίτησης καθώς και τους αντίστοιχους κωδικούς θέσεων στους οποίους επιθυμούν να διοριστούν, όπως αυτοί (οι κωδικοί) αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ, της προκήρυξης. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων των κλάδων της κατηγορίας του για τους οποίους δύναται να συμμετάσχει, με τη σειρά που αναγράφονται στην προκήρυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
1. Κάθε υποψήφιος, κατατάσσεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κλάδο (1,2,3) με μόνο κριτήριο τη συνολική βαθμολογία με την οποία είχε καταταγεί στους πίνακες των αντίστοιχων κλάδων της τεχνολογικής εκπαίδευσης της υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξης με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία που έλαβε στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 1998 ήταν ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία και κλάδο.
2. Από τους πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτίμησής τους καταρτίζεται ο πίνακας διοριστέων που περιλαμβάνει αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται.
Οι πίνακες κατάταξης και διοριστέων καταχωρίζονται στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση, ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.
3. Ακολούθως, οι πίνακες διοριστέων αποστέλλονται από το Α.Σ.Ε.Π. για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ΄).

4. Όσοι καταταχθούν σε πίνακα διοριστέων και δεν αποδεχτούν το διορισμό τους, τίθενται εκτός της διαδικασίας διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΄
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Μετά την δημοσίευση των πινάκων διοριστέων από το Α.Σ.Ε.Π., εκδίδεται απόφαση κατανομής της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία διορίζονται σταδιακά στις θέσεις κατά φορέα και κλάδο (ή ειδικότητα). Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων στους οποίους οι ανωτέρω διατίθενται προς διορισμό.
Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης από τον αρμόδιο Υπουργό της απόφασης κατανομής του της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 όπως ισχύει (παρ. 21, αρ. ένατο ν. 4057/2012). Τα αρμόδια για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού ή πρόσληψης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης κατανομής. Η μη τήρηση της προθεσμίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα (αρ. 32, ν. 4440/2016).
Οι διοριζόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο του διορισμού τους στον οικείο φορέα, τα
απαιτούμενα από τον φορέα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού που βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ν. 3242/2004, Ν. 3448/2006 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19−7−2013), εντός της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.
Ο διορισμός πραγματοποιείται ανεξαρτήτως τυχόν πρόσθετων προσόντων που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των φορέων διορισμού και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από αυτές (αρ. 150 του ν.4483/2017, Φ.Ε.Κ. 107/31.7.2017/ τ.Α΄).
Μετά την έκδοση πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. αντίγραφο της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας.
Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 18 του ν. 2190/1994, διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη (παρ. 2, αρ. 26 ν. 4440/2016 / Φ.Ε.Κ. 224/2.12.2016,που αντικατέστησε την παρ. 2 του αρ. 28, ν. 4305/2014 / Φ.Ε.Κ. 237/31.10.2014/τ.Α΄)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) (Τ.Π.ΑΣΕΠ) και να αναρτηθεί στους ιστότοπους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Α.Σ.Ε.Π. (www.minadmin.gov.gr και www.asep.gr αντίστοιχα).
Το τεύχος αυτό της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, για ενημέρωση των πολιτών, οι οποίες να προβούν σε ανάρτησή του. Ενημερώνονται επίσης ηλεκτρονικά όλες οι Διευθύνσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης των Νομών της Χώρας.

Τα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: < <Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση>>-Έντυπο ΑΣΕΠ ΕΠ.Γ.98.3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί στις εφημερίδες των Αθηνών:
α) « Η ΑΥΓΗ » και β) «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» και σε μία τοπική της έδρας του νομού όπου προκηρύσσονται θέσεις.
Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης της προκήρυξης να μεταδοθεί και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.