ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη 2 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην ΕE

PDF | DOC | Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (με απόσπαση) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε συνέχεια του, με αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/19/2014/25-1-2012 ( ΑΔΑ:ΒΟΧ7Χ-ΥΔΑ) εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση μας από τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, προκηρύσσονται για πλήρωση δύο (2) επιπλέον θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και επέκταση στην ημερομηνία λήξης των αιτήσεων σε ακόμα μία (1) θέση, ως εξής:

Τέλος σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης : www.minadmin.gov.gr στην ενότητα: Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις.

Η υπηρεσία μας και η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία είναι στη διάθεση σας για κάθε συνεργασία.

Συνημμένα : Αποστέλλεται/αναρτάται στον ανωτέρω αναφερόμενο ιστότοπο φάκελος με τις προϋποθέσεις / προσόντα για την κάλυψη της κάθε θέσης, καθώς και το αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.3/19/2014/25-1-2012 έγγραφό μας.