ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018

PDF | DOC | Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 της υποπαραγράφου Ζ.5 του άρθρου ένατου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τΑ/12.11.2012) προβλεπόταν ότι : «Οι εγκρίσεις πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος». 

Β. Για τα επόμενα έτη αν και δεν έχει θεσπιστεί αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση με την προαναφερόμενη για τον κατ΄έτος περιορισμό των προσλήψεων προσωπικού με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, δεδομένου όμως ότι οι ανωτέρω περιορισμοί θεσπίστηκαν ως απαραίτητο δημοσιονομικό  μέτρο για την περιστολή των κρατικών  δαπανών και αφού η προσπάθεια που καταβάλλεται για την ορθή και ασφαλή διαχείριση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας συνεχίζεται, κρίνεται απαραίτητο ο αριθμός των εγκρίσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018  να διατηρηθεί στα ίδια  επίπεδα  με το  προηγούμενο έτος.

Γ. Ως εκ τούτου παρακαλείσθε, κατόπιν συνετής εκτίμησης των αναγκών σας, ο αριθμός των αιτημάτων για την έγκριση πρόσληψης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα περιλαμβάνεται στο  αίτημά σας  προς την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για το έτος 2018 να μην υπερβαίνει τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Επίσης παρακαλείσθε στο αίτημα που θα υποβάλλετε, στην περίπτωση που ήδη απασχολείται στην Υπηρεσία σας ή στους εποπτευόμενους από εσάς φορείς προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα, να αναφέρεται ο χρόνος λήξης των εν λόγω συμβάσεων.

Δ. Τέλος, δεδομένης της ανάγκης για έγκαιρο και ορθολογικό προγραμματισμό του αριθμού των εγκρίσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που πρέπει να χορηγηθούν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών σας για το έτος 2018, να προβείτε στην αποστολή των αιτημάτων σας, σύμφωνα πάντα με τη διαδικασία του άρθρου 3 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, το αργότερο μέχρι την 31-01-2018 για την εκ  μέρους μας δρομολόγηση των διαδικασιών έγκρισης αυτών στο πλαίσιο μιας συνολικής εκτίμησης τους, έτσι ώστε να ενισχυθούν  οι τομείς προτεραιότητας. 

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στα αιτήματα που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μας μετά την ανωτέρω προθεσμία, δεδομένου ότι  δεν θα έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων  ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ικανοποίησή  τους.