ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Πρόγραμμα Πολιτεία

1. Αναβάθμιση της Ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες

2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Δημόσιων Υπηρεσιών

Στόχος της πολιτικής μας είναι τόσο η αύξηση της παραγωγικότητας του Δημόσιου Τομέα, όσο και η χρησιμότητα του παραγόμενου προϊόντος για την οικονομία και την κοινωνία. Η δημόσια διοίκηση θα πάψει να αποτελεί την τροχοπέδη της ανάπτυξης με τη θέσπιση και εφαρμογή :

3. Ενιαιοποίηση και απλούστευση του θεσμικού πλαισίου

Θέλουμε να αναστρέψουμε την εικόνα πολυπλοκότητας που ευνοείται από την ύπαρξη του δαιδαλώδους θεσμικού πλαισίου, μέσα από την θέσπιση και την εφαρμογή κριτηρίων καλής νομοθέτησης που θα εγγυώνται τόσο την ποιότητα των νέων ρυθμίσεων όσο και την απλούστευση και κωδικοποίηση των υφισταμένων. Πολλές διαδικασίες απλουστεύονται Ολοκληρώνεται ήδη, με θετικά αποτελέσματα, η εξέταση της χώρας από τον ΟΟΣΑ για την βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων και ξεκινάει άμεσα η κωδικοποίηση της Νομοθεσίας, αφού ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση της.

4. Ενίσχυση του διαλόγου και των δικαιωμάτων των εργαζομένων με την καθιέρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Στόχος μας είναι η καθιέρωση ενός ειλικρινούς και συνεχούς διαλόγου με τους εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση.

5. E-government 

Στόχος μας είναι η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευεργετικών συνεπειών της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

6. Μετάβαση σε μια Διοίκηση περισσότερο αποτελεσματική αλλά λιγότερο ακριβή 

Στοχεύουμε στη δημιουργία μιας ευέλικτης διοίκησης με μικρότερο κόστος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ο στόχος αυτός προωθείται μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα όπου κάθε φορέας οφείλει να προσδιορίσει το πραγματικό κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών του και να το μειώσει. Ο προϋπολογισμός οφείλει να συνδέει την κατανομή των πόρων με την επίτευξη αποτελεσμάτων. Τα παραδοσιακά κριτήρια των αυξητικών ή σταθερών δαπανών πρέπει να αντικαθίστανται από ουσιαστικές αναλύσεις κόστους. Η μείωση του αριθμού των υπαλλήλων σταδιακά απελευθερώνει πόρους για επιβράβευση των αποτελεσμάτων και για καλύτερες αμοιβές.

7. Ανανέωση και αναδιοργάνωση του Δημόσιου Τομέα 

Στόχος μας είναι η δημιουργία ευέλικτων οργανωτικών σχημάτων, όπου λειτουργούν οι αρχές της επιστήμης της Διοίκησης.

8. Περαιτέρω Αποκέντρωση με μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση

Έχοντας την πεποίθηση ότι οι στόχοι της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσα από τη μεγαλύτερη δυνατή αποκέντρωση στην Αυτοδιοίκηση, εξετάζουμε, μέσα από διαρκή επιτροπή την οποία έχουμε συστήσει, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε αυτή με βασικό γνώμονα την ολοκλήρωση των διοικητικών υποθέσεων σε ένα επίπεδο, και κατά προτίμηση σε εκείνο το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα προς τον πολίτη.

9. Μεταβίβαση δραστηριοτήτων υποστήριξης του Δημοσίου στον Ιδιωτικό Τομέα.

Έχοντας ως σταθερό μας κριτήριο τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την οικονομικότητα της δημόσιας διοίκησης αλλά και τη ποιότητα των υπηρεσιών, προχωρούμε σε μια λεπτομερή καταγραφή όλων εκείνων των δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν το δημόσιο με περιττές δαπάνες και εξετάζουμε την εξεύρεση των προσφορότερων τρόπων άσκησης τους ( είτε με την εκχώρηση τους στον ιδιωτικό τομέα, είτε τη μίσθωση τους είτε τη δημιουργία μικτών σχημάτων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα). Καθιερώνεται η αρχή ότι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να είναι εκείνοι που ασκούν δημόσια εξουσία και όλες οι υπόλοιπες εργασίες ανατίθενται είτε σε συμβασιούχους υπαλλήλους είτε σε ιδιώτες.

10. Διασφάλιση της Διαφάνειας και εφαρμογή της Αρχής του Ελέγχου. 

Θεωρούμε ότι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, η απλούστευση των διαδικασιών και της Νομοθεσίας, συμβάλλουν στην διαφάνεια της Διοίκησης Θεωρούμε ότι, ο Έλεγχος δεν συνιστά ¨ποινικοποίηση¨ αλλά αποτελεί βασική αρχή της Διοικητικής Επιστήμης. Προς αυτή την κατεύθυνση προωθούνται: