ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

Πλήρωση θέσης Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

PDF | DOC | Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 του ΠΔ 57/2007, όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. 2303/2.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου» (Β’ 1632)
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού:
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
τη θέση του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.
Α. Περιγραφή της θέσης.
Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα άρθρα 2 και 6 του ΠΔ 57/2007, όπως ισχύει, καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, ο Πρόεδρος καλείται να συμβάλλει αποφασιστικά, σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθύνσεων ώστε το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να ανταποκριθεί με επιτυχία στον ιδιαίτερο ρόλο του για την παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης υψηλού επιπέδου και ποιότητας.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος:
(α) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(β) Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
(γ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εγκρίνει όλες τις δαπάνες μέχρι του ποσού που προβλέπεται κάθε φορά από το νόμο για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού,
(δ) Συνιστά ομάδες μελέτης, έρευνας και σχεδιασμού,
(ε) Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τα μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του,
(στ) Εισηγείται στο Δ.Σ. για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
(ζ) Υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και το πρόγραμμα προμηθειών του
(η) Έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης και διαχείρισης των ακινήτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και των εγκαταστάσεών του,
(θ) Εγκρίνει τις μετακινήσεις του προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
(ι) Εκπροσωπεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στα Δικαστήρια και σε όλες τις δικαστικές και διοικητικές αρχές και εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς τα κάθε είδους αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(ια) Μεριμνά για την εκποίηση ή την καταστροφή του περιττού και άχρηστου υλικού, και
(ιβ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα ή έργο που του ανατίθεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο υποψήφιος ο οποίος θα επιλεγεί, θα διοριστεί με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το ύψος και το είδος των συνολικών αποδοχών του θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Β. Νόμιμες προϋποθέσεις – Ουσιαστικά προσόντα.
1. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι τυπικά προσόντα:
α) Κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
β) Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Πολύ καλή γνώση μιας εκ των Γερμανικής ή Γαλλικής γλώσσας.
γ) Σημαντική διοικητική εμπειρία, τουλάχιστον πέντε (5) ετών, σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα ή αντίστοιχη θέση ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα.
2. Επιπροσθέτως, κριτήρια για την επιλογή είναι τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα:
α) Η ειδική εμπειρία κυρίως σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης.
β) Εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών ή οργανωτικών μονάδων καθώς και στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή/και στην κατάρτιση και επιμόρφωση προσωπικού του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
3. Κωλύματα – Ασυμβίβαστα:
α) Στο πρόσωπο των υποψηφίων δεν πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα των άρθρων 5 (Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων), 8 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) και 9 (Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους) του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.
β) Η προκηρυσσόμενη θέση είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλης θέσης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων δημοσίου λειτουργού ή υπαλλήλου, εφόσον επιλεγεί.
Γ. Διαδικασία επιλογής και διορισμού.
1. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη τυπικά και ουσιαστικά προσόντα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της ανοιχτής διακυβέρνησης στον ιστότοπο:
http://apps.gov.gr/opengov/applications/ekdda/app/select_office.php?option=ds μέχρι και την 30η Απριλίου 2014. Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα κατατεθούν εκπροθέσμως δεν θα εξετασθούν. Η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών θα ζητηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
2. Την ευθύνη της αξιολόγησης θα έχει πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συγκροτηθεί από τον Υπουργό ΔΜΗΔ με την ακόλουθη σύνθεση:
α) Σύμβουλος του ΑΣΕΠ ως Πρόεδρος, προτεινόμενος από το ΑΣΕΠ,
β) Καθηγητής Α’ βαθμίδας στα αντικείμενα του Διοικητικού Δικαίου ή Διοικητικής Επιστήμης σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής,
γ) Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του ΥΔΜΗΔ,
δ) Πρόσωπο εγνωσμένης εμπειρίας που ασκεί ή έχει ασκήσει διοίκηση σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, άνω των 200 εργαζομένων, προτεινόμενο/η από τον ΣΕΒ
ε) Πρόσωπο εγνωσμένης εμπειρίας που ασκεί ή έχει ασκήσει διοίκηση σε φορέα του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, άνω των 200 εργαζομένων, προτεινόμενο/η από την ΑΔΕΔΥ.
Εφόσον το ΑΣΕΠ, ο ΣΕΒ ή η ΑΔΕΔΥ δεν προτείνουν εντός της τασσομένης με την προς αυτούς πρόσκληση προθεσμίας τα πρόσωπα των περιπτώσεων α, δ και ε, η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργού ΔΜΗΔ.
Σε περίπτωση που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Υπουργός ορίζει αναπληρωτή αυτού.
Η Επιτροπή συνεπικουρείται στο έργο της από Γραμματεία, μέλη της οποίας είναι υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ του ΥΔΜΗΔ και του ΕΚΔΔΑ, και θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού ΔΜΗΔ.
Για τη λειτουργία της ως άνω επιτροπής, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων του ν.2690/1999, όπως ισχύει.
3. Η Γραμματεία της Επιτροπής θα προβεί σε προκαταρκτικό έλεγχο συνδρομής των υπό Β1 αναφερομένων ελαχίστων προϋποθέσεων και θα υποβάλει σχετική εισήγηση στην Επιτροπή προς επικύρωση. Στη συνέχεια η Επιτροπή, με βάση τα υπό Β κριτήρια καθώς και τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα και στη δήλωση ενδιαφέροντος, θα καταρτίσει πίνακα των δέκα (10) επικρατέστερων υποψηφίων, τους οποίους θα καλέσει σε συνέντευξη. Η διαδικασία της συνέντευξης είναι δημόσια και το περιεχόμενό της καταγράφεται ευσύνοπτα σε πρακτικό.
4. Με αιτιολογημένη εισήγησή της, που περιλαμβάνει εξατομικευμένη κρίση για κάθε υποψήφιο, η Επιτροπή θα κατατάξει τους υποψηφίους σε πίνακα κατά σειρά επιτυχίας, βάσει του συνόλου των προσόντων τους και αφού διενεργήσει έλεγχο δικαιολογητικών, θα προτείνει τους τρεις επικρατέστερους στον Υπουργό. Με απόφαση του Υπουργού ΔΜΗΔ θα επιλεγεί μεταξύ των προτεινόμενων από την Επιτροπή υποψηφίων, ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ. Σε περίπτωση που κριθεί ότι κανένας από τους υποψηφίους δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, η θέση επαναπροκηρύσσεται.
5. Η απόφαση διορισμού στη θέση του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10-4- 2014