ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Περιορισμός του αριθμού των οργανικών μονάδων των Δ.Υ.

PDF | Θέμα: Περιορισμός του αριθμού των οργανικών μονάδων των δημοσίων
υπηρεσιών (υπουργείων, γενικών και ειδικών γραμματειών και των
νπδδ).