ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση 1500

PDF | DOC | Ορισμός Mελών Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για το έργο Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
(α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
(β) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2286/1995 (Α’ 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
(γ) του ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
(δ) των άρθρων 21 και 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
(ε) του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
(στ) του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού,
(ζ) του Π.Δ. 60/2007 (Α’ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
(η) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
(θ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…»,
(ι) του Π.Δ. 71/2012 (Α’ 124) «Διορισμός Υπουργών».
2. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/14490/06-07-2010 (Β’ 1073) Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου ‘Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης’».
3. Την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Φ.930/38/14-05-2012 Σύμβαση μεταξύ α) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) της Ένωσης Εταιριών E-value Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Αμέσου Marketing και Υποστήριξης Πελατών, με δ.τ. «E-VALUE A.E.», και UniSystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία, με δ.τ. «UniSystems A.E.», για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)».
4. Την ανάγκη για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)».
5. Το αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19/19-03-2012 έγγραφο του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
7. Το από 06-04-2012 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τα Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)», ως εξής:

1.Διονύσιο Κοντογιώργη, υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Επεξεργασίας και Διαρκούς Απογραφής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ), Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Αγγελική Μπαλού, υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Τμήματος Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.

2.Ειρήνη Καλοτεράκη, Εμπειρογνώμων Πληροφορικής της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων με 2ο βαθμό της ΥΑΠ, Μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Μιχαλίτση, υπάλληλο με βαθμό Ε΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Επεξεργασίας και Διαρκούς Απογραφής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών της ΥΑΠ.

3.Κωνσταντίνο Καπαρό, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Λειτουργίας των ΚΕΠ, της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ, Μέλος, με αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Παβέλη, υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Λειτουργίας των ΚΕΠ, της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ.

Β. Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)».

Γ. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Δ. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την οριστική παραλαβή του έργου. Η Επιτροπή θα είναι επίσης αρμόδια για την παραλαβή των παραδοτέων του αναδόχου και στην περίπτωση που υπάρξει επέκταση ή τροποποίηση της σχετικής σύμβασης.