ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων υποψηφιότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων υποψηφιότητας»

Αποκλειστικά για λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αιτήσεις υποψηφιότητας που θα κατατεθούν μετά το πέρας της προβλεπόμενης καταληκτικής προθεσμίας (17/2/2021) στο πλαίσιο της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35Α.1/1/9034/28.1.2021, ΑΔΑ ΨΧΝΨ46ΜΤΛ6-7Λ5, Προκήρυξης πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, θα γίνουν αποδεκτές ως εμπρόθεσμα υποβληθείσες, εφόσον κατατεθούν μέχρι και τη Δευτέρα, 22.2.2021. Διευκρινίζεται οτι η κατά τα ως άνω κατ´εξαίρεση μεταγενέστερη κατάθεση της αίτησης δεν αίρει το χρόνο συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, ο οποίος παραμένει ως ορίζεται στην παρ. VII της σχετικής προκήρυξης (17.2.2021).