ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Παρακολούθηση καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών

PDF | DOC | Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών και  φορέων του δημόσιου τομέα κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4109/2013

Για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας, η Κυβέρνηση, μεταξύ άλλων μεταρρυθμιστικών μέτρων που προωθεί στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, προωθεί και την ορθολογική αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα στην κατεύθυνση του περιορισμού του εύρους του (μέσω καταργήσεων ή συγχωνεύσεων).

Προς επίτευξη του παραπάνω στόχου εκδόθηκε ήδη ο νόμος 4109/2013 – ΦΕΚ 16 A΄ «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», με τις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 13 του οποίου καταργήθηκαν οκτώ φορείς των οποίων η αποστολή και  ο ρόλος κρίθηκε ότι μπορεί πλέον να ασκηθεί από κάποια υφιστάμενη δομή συνεκτικότερα και συγχωνεύθηκαν εκατόν ενενήντα επτά νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα.

Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου να καταστεί εφικτή, μέσω κεντρικού συντονισμού, η αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των παραπάνω καταργήσεων/συγχωνεύσεων με τον εντοπισμό τυχόν καθυστερήσεων (όσον αφορά π.χ. στην ολοκλήρωση της διενεργούμενης εκκαθάρισης και των διαδικασιών τακτοποίησης του προσωπικού, στην αξιοποίηση των ιδιόκτητων κτιρίων και την λήξη των μισθώσεων των μη ιδιόκτητων, στην διασφάλιση, μεταφορά και αξιοποίηση του κάθε είδους εξοπλισμού κ.τ.λ.) και την επιτάχυνση, όπου απαιτείται, των προβλεπόμενων ενεργειών, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε άμεσα και μέχρι τις 20 Απριλίου τον πίνακα σε μορφή excel που επισυνάπτεται στο παρόν.

Αναφορικά δε με το ειδικότερο περιεχόμενο του προς συμπλήρωση πίνακα, ο οποίος ενσωματώνει ανά πεδίο πληροφορίας οδηγίες συμπλήρωσής του, παρακαλούμε για την προσθήκη όλων των δεδομένων και πληροφοριών που ζητούνται με την συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων στα αντίστοιχα κελιά. Σχετικά διευκρινίζεται ότι για τα θεματικά πεδία με τίτλο: «Προσωπικό», «Κτιριακή Υποδομή», «Εξοπλισμός», «Δαπάνες»  και «Ολοκλήρωση Συγχώνευσης, Κατάργησης ή Εκκαθάρισης» θα πρέπει να επιλέξετε από σχετικές λίστες που αναπτύσσονται στα αντίστοιχα κελιά, ενώ όσον αφορά στην συγκεκριμένη επιλογή σας θα πρέπει αυτή να εξειδικευτεί με την παράθεση στην διπλανή στήλη με τίτλο «Παρατηρήσεις» οποιασδήποτε σχετικής πληροφόρησης.

Η αποστολή του συμπληρωμένου πίνακα θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.hondropoulou@ydmed.gov.gr, ενώ μετά την οριστικοποίησή του θα αναρτηθεί, προς ενημέρωση παντός ενδιαφερόμενου και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε κατά τη διαβίβαση του εν λόγω πίνακα στην υπηρεσία μας να μας αποστέλλετε ηλεκτρονικά είτε τον συνολικό πίνακα με ειδική όμως αναφορά στον αύξοντα αριθμό των εγγραφών που σας αφορούν και στις οποίες επιφέρετε συμπληρώσεις ή άλλου είδους επεμβάσεις, είτε μόνο το μέρος εκείνο του πίνακα με τους αντίστοιχους φορείς, στις εγγραφές των οποίων έγιναν από εσάς οποιεσδήποτε παρεμβάσεις και αλλαγές.

Τέλος, σημειώνεται ότι καθώς η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των καταργήσεων/συγχωνεύσεων είναι μία συνεχής, δυναμική, διαδικασία κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ορισμού αρμοδίων σε κάθε Υπουργείο οι οποίοι έχοντας συντονιστικό ρόλο στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων θα επικοινωνούν με την υπηρεσία μας κάθε φορά που τίθεται θέμα επικαιροποίησης του σχετικού πίνακα. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται όλα τα Υπουργεία όπως προβούν στον ορισμό υπευθύνου, συμπληρώνοντας, στην αντίστοιχη στήλη του συνημμένου πίνακα, τα ονοματεπωνυμικά και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας αυτών.