ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Παρακολούθηση Δημοσιονομικών Στοιχείων

Ημερομηνία Αριθμός ΘΕΜΑ
04/02/2014 4078 Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη Διατιθέμενη Δημοσιονομική Πληροφορία στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας για Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Μητρώου Δεσμεύσεων
16/04/2013 15080 Διάθεση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ
09/04/2013 04 Καθορισμός οικονομικών στοιχείων των Στατιστικών Δελτίων των Δήμων και των ΝΠΔΔ
αυτών, καθώς και στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων των Δήμων, των ΝΠΔΔ αυτών και των
ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων» και
«Οικονομικά στοιχεία Περιφερειών»
Αναβάθμιση e-portal Μητρώου Δεσμεύσεων (εγκύκλιος υπ’αριθμ..2/23535/ΔΠΔΣΜ/4-3-2013 Υπουργείου Οικονομικών)
05/02/2013 4523 Τροποποίηση της 8731/9-3-12 απόφασης «Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης & Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Δ.Ε.) του έργου «Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ»
17/12/2012 53/47473 Έναρξη πλήρους λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και προαπαιτούμενες ενέργειες από αυτούς (ΑΔΑ: Β4Μ9Ν-Π3Ο) 
25/10/2012 48/40668 «Επικαιροποίηση Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΕΛΣΤΑΤ (ΑΔΑ: Β43ΙΝ-ΗΚΙ) 
04/09/2012 46/30681 Υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» και σε άλλες πηγές, από τα Νομικά Πρόσωπα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) που εντάσσονται στο αναθεωρημένο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ (ΑΔΑ: Β4ΘΠΝ-ΧΡ2) 
21/06/2012 24951 Διευκρινήσεις για την «έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Περιφερειών και Δήμων – Οριστικοποίηση Χρήσης 2011»
06/06/2012 22744 Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Περιφερειών και Δήμων – Οριστικοποίηση Χρήσης 2011 
10/04/2012 14118 Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α. και προαπαιτούμενες ενέργειες Περιφερειών
28/03/2013 12027 «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74713/29.12.2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών» (ΑΔΑ: Β4ΩΝΝ-0ΦΟ) 
27/03/2013 11425 Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» (ΑΔΑ: Β4ΒΟΝ-8ΟΚ) 
22/03/2012 10807 Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α. και προαπαιτούμενες ενέργειες Δήμων
12/02/2012 6333 Διευκρινίσεις για την Αποφυγή Επικαλύψεων Ζητούμενων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ 
02/02/2012 4320 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Β443Ν-3ΓΓ) 
02/11/2011 39355 Ερωτήματα ΠΕΔ Θεσσαλίας Σχετικά με την Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων 
23/06/2011 33/οικ.29827  Καταχώρηση οικονομικών στοιχείων, από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Επιχειρήσεις Δήμων  (ΑΔΑ: 4Α3ΥΚ-ΤΡ) 
09/03/2011 2/22717/0094 ΦΕΚ 474 Β΄ 24-3-2011: υπ’αριθμ. οικ.2/22717/0094/9-3-2011 (ΦΕΚ 474 Β΄ 24-3-2011) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Υποβολή οικονομικών στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονομικών της αριθμ. 2014380/377/0026/27-2-1998 (ΦΕΚ 284 Α΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών» 
29/12/2010 74712-74713/29-12-2010 ΦΕΚ 2043 Β΄ 30-12-2010 που περιέχει: 1. την υπ’αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄ 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» και 2. την υπ’αριθμ. 74713/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄ 30-12-2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απ&ΗΔ, «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» 
17/09/2010 2/61968/0094 Παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης πλαισίου Μηχανισμού Στήριξης Ευρωζώνης και ΔΝΤ (εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών)