ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Αύγουστος 2019

ΟΤΑ Β’ Βαθμού

Αριθμός ΦΕΚ ΘΕΜΑ Εγκύκλιος που συνοδεύουν
268Α’ / 31-12-2011 Παράταση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων (Ε.Π.)