ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 04 Αυγούστου 2021

ΟΤΑ Β’ Βαθμού

Αριθμός ΦΕΚ ΘΕΜΑ Εγκύκλιος που συνοδεύουν
268Α’ / 31-12-2011 Παράταση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων (Ε.Π.)