ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Ορθή επανάληψη πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο

PDF | DOC | Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Πρωτοβάθμιου κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων του

Ορθή επανάληψη

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) της παρ. 1 του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (Α’ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και της παρ. 3 του άρθρου Έβδομου του ν. 4057/2012,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π. Δ. 63/2005 (Α’ 98),
γ) του άρθρου 8 ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 320/1988 (Α΄149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».
2. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.20487/6.9.2012 απόφαση (Β’ 2444, ΑΔΑ: Β4ΘΕΧ-Ν9Β) «Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
3. Το με αριθμ. πρωτ. 512/12-09-2012 έγγραφο του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 110048/18-09-2012 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφο του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
5. Το με αριθμ. πρωτ. 36661/27-09-2012 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
6. Το αριθ. 2/12-12-2012 Πρακτικό του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το αριθ. πρωτ. 382/21-02-2013 έγγραφο του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με το οποίο ζητείται η διόρθωση του ονόματος του τακτικού Μέλους του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων του, από το λανθασμένο «Ντουντουδάκης», στο ορθό «Ντουντουνάκης».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συγκροτείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τριμελές κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) και τους φορείς του, ήτοι α) το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), β) το Εθνικό Τυπογραφείο και γ) το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του,
β) Ένα (1) Μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον αναπληρωτή του.
γ) Ένα (1) Μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ., με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Γραμματέας, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται, στο κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο, μόνιμος υπάλληλος του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., με βαθμό τουλάχιστον Δ’, κατηγορίας ΠΕ.

Β. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα Μέλη του κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ως ακολούθως:
1. Κωνσταντίνα Γκαβαρδίνα, Πρωτοδίκης ΔΔ του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γεράσιμο Κοκκίνη, Πρωτοδίκης ΔΔ του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
2. Κωνσταντίνος Κυριόπουλος, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Βενάρδου, Δικαστική Αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
3. Σπυρίδων Ντουντουνάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Χροναίο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.

Γ. Γραμματέας ορίζεται η Ευθυμία Φώτου, μόνιμη υπάλληλος του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διοικητικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Χαρακοπούλου, μόνιμη υπάλληλο του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διοικητικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.

Δ. Η θητεία του κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. λήγει κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου έβδομου του ν. 4057/2012.

Ε. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.