ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Ορισμός μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου

PDF | DOC | Ορισμός μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (του εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/2015), πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) (ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.8257/20/03/15)

 Α Π Ο Φ Α Σ Η
 Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
 Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

α) των παρ. 13-14 του άρθρου 159 και τα άρθρα 161 και 162 του Υπαλληλικού Κώδικα ν.3528/2007 (Α΄26) «Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

β) της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.4275/2014 (Α΄149) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) του Π.Δ. 99/2014 (Α’ 166) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

δ) του Π.Δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

ε) του Π.Δ. 25/2012 (Α΄21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ) της υπ. αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.5263/27.02.2015 υπουργικής απόφασης (Β’ 296) «Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (του εδαφ. Β της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015).

  1. Το από 13.11.2014 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και επί θητεία υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  2. Το από 13.11.2014 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

  1. Ορίζουμε Πρόεδρο και Μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) τους κάτωθι υπαλλήλους του πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. :

α) Σταματική Μηνακάκη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Στασή, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

β) Παναγιώτη Κρομμύδα, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Συμεωνίδη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών .

γ) Φαίδωνα Κακλαμάνη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μέλος, με αναπληρωτή τον  Παναγιώτη Πασσά, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

δ) Εμμανουήλ Βαρδή, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Γιούλο, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης.

ε) Ευαγγελία Γιαννακού, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη του αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Μέλος.

  1. Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζουμε να μετέχουν σε αυτό, αντί των ανωτέρω υπό στοιχ. δ΄ και ε΄ μελών αντίστοιχα, οι κατωτέρω υπάλληλοι :

α) Αναστάσιος Βελόνας, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Γ’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Τεχνικού, του Τμήματος  Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων και Τηλεπικοινωνιών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Μέλος.

β) Χρήστος Ρίζος, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Γ’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού, του Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών και Έργων Απλούστευσης Διαδικασιών της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μέλος.

  1. Γραμματέας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο Λάμπρος Λαμπρινίδης, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος  Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., με αναπληρώτρια την Αργυρώ Γραμματικάκη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
  1. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται ο Παναγιώτης Πασσάς, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., με αναπληρώτρια την Ασπασία Καμπύλη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης με βαθμό Γ΄ Προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
  1. H λειτουργία του ανωτέρω οργάνου γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.
  1. H θητεία των υπό Α.1 και Α.2 Μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που συγκροτείται με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.4275/2011, λήγει με την τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.4275/2011, οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.