ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Ορισμός Μελών τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών

PDF | DOC | Ορισμός Μελών τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 221 του Γ΄ μέρους του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » ,
β) τoυ άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
δ) του ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
ε) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
στ) του Π.Δ. 133/2017 (Α’ 161,) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
ζ) του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ……, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης …… Δικτύων»,
η) του Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την με αριθ.πρωτ.ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.11523/23.03.2018 (ΦΕΚ 1164 Β΄) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
3. Την υπ’αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.29568/10.08.2018 (ΦΕΚ 3934 Β΄, ΑΔΑ:ΩΦΤΤ465ΧΘΨ-Β2Γ) υπουργική απόφαση «Σύσταση- συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών»,
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε Πρόεδρο και Μέλη της τριμελούς Επιτροπής τους κάτωθι υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
1. Βαρδής Εμμανουήλ, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Κ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων, Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Χούμου Ελένη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Κινητικότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,
2. Κασάπη Ευαγγελία, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α΄ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού του Τμήματος Ποιότητας και Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων, Μέλος, με αναπληρώτρια την Μπενετάτου Ευτυχία, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής και Πειθαρχικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,
3. Πολίτη Ιωάννα, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α΄ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Μέλος, με αναπληρώτρια την Βόγκλη Ρούθ, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,
4. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Συρίγου Σταματίνα, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού του Τμήματος Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με αναπληρώτρια την Βουλή Αικατερίνη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
Η θητεία των Μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο «Διαύγεια».