ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Ορισμός μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

PDF | DOC | Ορισμός μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, παρακαλούμε να ορίσετε, κατά τα προβλεπόμενα στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4304/14 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Ν. 4325/15, τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στη σύνθεση των Τμημάτων του ως άνω Συμβουλίου κατά τη συζήτηση πειθαρχικών υποθέσεων υπαλλήλων της αρμοδιότητά σας.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι η επιβαλλόμενη εκ του νόμου συμμετοχή των προαναφερομένων προσώπων, αφενός διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Συμβουλίου και αφετέρου συμβάλλει στην ενημέρωσή του επί θεμάτων εσωτερικής φύσεως και τεχνικού χαρακτήρα που αναδεικνύονται κατά τη συζήτηση των πειθαρχικών υποθέσεων.
Τα ως άνω στοιχεία αποστέλλονται με συστημενη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (υπόψιν κ. Προέδρου), Σπινθάρου και Φιλοξένου 2, Αθήνα – Νέος Κόσμος, ΤΚ.11636, καθώς επίσης και ηλεκτρονικά στο email drosou@ydmed.gov.gr.