ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Ορισμός Μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

PDF | DOC | Ορισμός Μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 21 του Ν.4369/2016 (Α΄33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών ……και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
β) του άρθρου 21 του Ν.4354/2015 (Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,
γ) του Π.Δ.133/2017 (Α΄161) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ,
δ) του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση…… Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ε) του Π.Δ.88/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
2. Την υπ’αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.657/04.01.2017 (ΦΕΚ Β΄48) απόφαση «Σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
3. Τα υπ’ αριθ. 171842/Γ1/13.10.2017, 52863/Γ1/30.03.2018 και 152383/Γ1/14.09.2018 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
4. Το υπ’αριθ.37385/Δ9.11378/08.08.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι από 27.03.2018 και 16.07.2018 επικαιροποιήσεις αυτού,
5. Το υπ’αριθ.35978/23.05.2017 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι από 09.01.2018 και 03.07.2018 επικαιροποιήσεις αυτού,
6. Το υπ’αριθ.2/35350/0004/07.06.2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών και τις από 11.05.2018 και 04.07.2018 επικαιροποιήσεις αυτού,
7. Το υπ’αριθ.21518/04.07.2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι από 30.04.2018 και 16.07.2018 επικαιροποιήσεις αυτού,
8. Το από 16.03.2018 πρακτικό κλήρωσης για ανάδειξη μέλους εκ των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
9. Το από 05.10.2018 πρακτικό κλήρωσης για ανάδειξη μέλους εκ των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.
10. Το από 05.12.2016 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και επί θητεία υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
11. Το από 05.12.2016 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Ορίζουμε Πρόεδρο και Μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε.E.Α.), του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως εξής :
α) Ευτυχία Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πρόεδρος,
β) Νικόλαος Μιχαλόπουλος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Ιωάννη Σπηλιωτόπουλο, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
γ) Πηνελόπη Παγώνη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Ματθούλα Τριανταφύλλου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Β. Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, για τους μονίμους υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι αιρετοί εκπρόσωποί τους:
1) Ευαγγελία Γιαννακού, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Μέλος, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Βαρδή, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Κ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οργανώσεων,
2) Γεώργιος Γιούλος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, αποσπασμένος στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Μέλος, με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Δεβενέ, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
και για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι αιρετοί εκπρόσωποί τους:
1) Σταυρούλα Λαμπροπούλου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Α’ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Δαπανών της Διεύθυνσης Ελέγχου Δαπανών και Εκτέλεσης Πληρωμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Μέλος με αναπληρώτρια την Σοφία Σμάκου υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Α’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
2) Χρήστος Ρίζος, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Α’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υποδομών της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων, Μέλος με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Κασάπη υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Α’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού, του Τμήματος Ποιότητας και Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων.
Στην Επιτροπή μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.
Γ. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται η Ρόδη Χριστοδούλου, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Β΄ κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Χατούπη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Γ΄ κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Διοικητικού Λογιστικού του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η θητεία των Μελών της Επιτροπής είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο «Διαύγεια».