ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Ορισμός μελών παρακολούθησης-παραλαβής "Μετάπτωση ΚΕΠ"

PDF | DOC | Ορισμός Mελών Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής, για Έργα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εντάσσονται και εκτελούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2008-2010».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
(α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2286/1995 (Α’ 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
(β) του ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
(γ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
(δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98),
(ε) του άρθρου 1 του ν. 2880/2001 (Α’ 9) «Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3345/2005 (Α’ 138) και το άρθρο 12 του ν. 3448/2006 (Α’ 57),
(στ) του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
(ζ) των άρθρων 21 και 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
(η) των άρθρων 22, 27 και 38 του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
(θ) του Π.Δ. 370/1995 (Α’ 199) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ της 14 ης Ιουνίου1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών»,
(ι) του Π.Δ. 346/1998 (Α’ 230) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18 ης Ιουλίου 1992»,
(ια) του Π.Δ. 60/2007 (Α’ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005,
(ιβ) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
(ιγ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…»,
(ιδ) του Π.Δ. 71/2012 (Α’ 124) «Διορισμός Υπουργών».
2. Την αριθμ. 15453/5.8.2005 (Β’ 1120) ΚΥΑ «Κανονισμός Εφαρμογής Προγράμματος “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΙΜ/Φ.30/6/13271/21.6.2007 (Β’ 900) ΚΥΑ «Τροποποίηση της αριθμ. 15453/5.8.2005 ΚΥΑ των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. & Οικονομίας
και Οικονομικών ‘Κανονισμός Εφαρμογής του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ’».
3. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/24879/16-09-2008 (Β’ 1948) Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων, ανοικτών ή κλειστών Διαγωνισμών ή διαδικασιών με διαπραγμάτευση ή απευθείας ανάθεση, καθώς και Επιτροπών Παρακολούθησης-Παραλαβής
για Έργα του Υπουργείου Εσωτερικών, που εντάσσονται και εκτελούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για την τριετία 2008-2010».
4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.371.20/6/17-01-2011 σύμβαση και ΔΙΟΙΚ/Φ.371.20/10/15-12-2011 τροποποιητική σύμβαση μεταξύ του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. και της εταιρείας «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. UNISYSTEMS A.E., για
το έργο «Υποστήριξη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για τη μετάπτωσή τους στο νέο back office των ΚΕΠ».
4. Το γεγονός ότι στις 27/12/2011 έληξε η θητεία των Μελών των Επιτροπών που ορίσθηκαν με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.27103/27-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΕΚ-1) απόφαση, όπως ισχύει.
5. Την ανάγκη για την παρακολούθηση και παραλαβή του προαναφερόμενου έργου του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., που εντάσσεται και εκτελείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2008-2010».
6. Το αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/Β/212/905/27-03-2012 έγγραφο του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
7. Το από 06-04-2012 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τα Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής Έργου για το έργο «Υποστήριξη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για τη μετάπτωσή τους στο νέο back office των ΚΕΠ» του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., που εντάσσεται και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2008-2010», ως εξής:

1. Ανδρέα Δημητρίου, Εμπειρογνώμονα Πληροφορικής της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων με 2ο βαθμό, της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ), Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Μάριο Κουτσομητόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕΠληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Επεξεργασίας και Διαρκούς Απογραφής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών της ΥΑΠ.

2. Αθανασία Ρουτζούνη, Εμπειρογνώμονα Πληροφορικής της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων με 2ο βαθμό της ΥΑΠ, Μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Στασή, υπάλληλο με βαθμό Γ΄του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας
Στοιχείων.

3. Παναγιώτη Κρομμύδα , υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ, Μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Σκλαπάνη, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,Προϊστάμενο του Επιχειρησιακού Κέντρου ΚΕΠ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ.

Β. Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου «Υποστήριξη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τη μετάπτωσή τους στο νέο back office των ΚΕΠ», που εντάσσεται και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2008-2010».

Γ. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Δ. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την οριστική παραλαβή του ως άνω έργου.