ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2023

Ορισμός Μελών Εσωτερικής Ομάδας Επιμορφωτών ΥΔιΜΗΔ

PDF | ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Εσωτερικής Ομάδας Επιμορφωτών του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974 (Α’ 367) «Περί συστάσεως Υπουργείου
Προεδρίας Κυβερνήσεως»,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
δ) του ν. 3833/2010 (Α’ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της
Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,
στ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».
ζ) του άρθρου 1 της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/15582/4-8-2011 (Β’ 1909) απόφασης «Ρύθμιση
θεμάτων λειτουργίας Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών»,
2. Το αριθμ. 1/23-01-2012 Πρακτικό της Επιτροπής για τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας
Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών, που συγκροτήθηκε με την αριθμ.
ΔΙΔΚ/Φ.38/4/19516/04-10-2011 (ΑΔΑ: 45ΠΜΧ-Φ29) απόφαση, όπως ισχύει, με αντικείμενο
την επιλογή των Μελών της Εσωτερικής Μονάδας Επιμορφωτών για το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Επιτροπή θα εκτελέσει το έργο της χωρίς
αποζημίωση.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) πενταμελή (5μελή) Εσωτερική Ομάδα Επιμορφωτών,
αποτελούμενη από υπαλλήλους του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Β. Έργο της Εσωτερικής Ομάδας Επιμορφωτών είναι η υποστήριξη του έργου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
για την επιμόρφωση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, κυρίως σε θέματα που αφορούν
στις νέες δημόσιες πολιτικές, τις κανονιστικές ρυθμίσεις, τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις και
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Γ. Μέλη της Εσωτερικής Ομάδας Επιμορφωτών ορίζονται οι κάτωθι υπάλληλοι του
Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.:
1. Σταματική Μηνακάκη, υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού, με αναπληρώτρια την Δανάη Μοσκοφίδου,
υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας Μετατάξεων και Επανακρίσεων της Διεύθυνσης Διοικητικού.
2. Ευτυχία Δημητρίου, υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρώτρια την
Ελένη Ρούφου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη
του Τμήματος Υπαλληλικής Σχέσης και Σταδιοδρομίας της Διεύθυνσης Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού.
3. Φαίδων Κακλαμάνης, Εμπειρογνώμων Πληροφορικής της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων με
2ο βαθμό, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής και Προϊστάμενος της
Μονάδας Β1 της Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π., με αναπληρωτή τον Αντώνιο Στασή, υπάλληλο με βαθμό Γ’
του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με ανάθεση καθηκόντων Εμπειρογνώμονα Πληροφορικής της
κατηγορίας Ειδικών Θέσεων με 2ο βαθμό, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Επεξεργασίας Στοιχείων.
4. Ευάγγελος Μπουντάλης, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας, με
αναπληρωτή το Νικόλαο Άρχοντα, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής
Οργάνωσης, Προϊστάμενο του Τμήματος Μεθόδων Εργασίας και Διαδικασιών της
Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας.
5. Ανδρέας Παπαστάμου, Προϊστάμενος του Τμήματος Κατάστασης Προσωπικού της
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Εθνικού Τυπογραφείου, με αναπληρωτή το Νικόλαο
Γιοβρή, Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΕΡΓΕΛΕ