ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Ορισμός Mελών ΕΠΠΕ αυτοκινήτων-οχημάτων του ΥΠΕΣΔΑ

PDF | DOC | Ορισμός Mελών Επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών αυτοκινήτων-οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Α.Π.: ΔΙΔΚ/Φ.38/2/16548, ΑΔΑ:Ψ4Γ9465ΦΘΕ-ΜΟ7)

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

α) των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2503/1997 (Α’  107) «Οργάνωση, στελέχωση, διοίκηση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
γ) των άρθρων 21 & 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
δ) της παρ. 2 περ. β του άρθρου 38 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 99/2014  (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
στ) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ζ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 

  1. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10009/06.04.2015 (ΦΕΚ 634/Β΄/20.04.2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών  του  πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ)».
  2. Την αριθ. ΟΙΚ.3936/16697/15.7.1997 (Β’ 612) απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών – διαδικασία ανάθεσης επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων για τα οχήματα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/26918/23.12.2010 (Β’ 2014) και ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.4424/16.02.2012 (Β’ 825, ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-ΜΛΙ) αποφάσεις.
  3. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (Β’ 2540) Υπουργική Απόφαση «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
  4. Το από 05.2015 πρακτικό κλήρωσης.
  5. Το γεγονός ότι έληξε η θητεία των Μελών της Επιτροπής, που είχαν οριστεί με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/13018/205.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙ7Χ-ΦΕ8), απόφαση, όπως ισχύει.

 

Αποφασίζουμε

1.  Α. Ορίζουμε Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών συντήρησης-επισκευής, καθώς και των ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και υλικών ή εξαρτημάτων των αυτοκινήτων-οχημάτων, που ανήκουν στη δύναμη του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τους κάτωθι υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων και Τηλεπικοινωνιών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

α) Δημοσθένης Θωμάς, μόνιμος υπάλληλος με Γ΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Πρόεδρος, με αναπληρωτή το Βασίλειο Κουτσουμπό, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Γ΄ βαθμό εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Τεχνικού.

β) Παύλο Παρασκευόπουλο, μόνιμο υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού., Μέλος, με αναπληρωτή το Βασίλειο Ζαράγκα, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Γ΄ βαθμό εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Τεχνικού.

γ) Βασίλειος Νικολακόπουλος, μόνιμος υπάλληλος με Γ΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Μέλος, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Μάρο, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Δ΄ βαθμό εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Τεχνικού.

Β. Με νεότερη απόφαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. ΟΙΚ.3936/16697/15.07.1997 (Β΄ 612) απόφαση «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών – διαδικασία ανάθεσης επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων για τα οχήματα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/26918/23.12.2010 (Β΄ 2014) και ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.4424/16.02.2012 (Β΄ 825, ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-ΜΛΙ) αποφάσεις, θα καθορισθούν τα μέλη-εκπρόσωποι από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων) και από το Γενικό Επιτελείο Στρατού στην περίπτωση παραλαβής των εργασιών συντήρησης ή επισκευής μόνο θωρακισμένου μέρους ή παραλαβής των ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και υλικών ή εξαρτημάτων της ειδικής κατασκευής (θωρακισμένων) αυτοκινήτων.

 Γ. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Θεοδώρα Τσιοδούλου,  μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Κρατικού Προϋπολογισμού & Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, με αναπληρώτρια τη Δήμητρα Μπόνη,  μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Πολιτικής-Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων & Τηλεπικοινωνιών.

 

  1. Έργο της Επιτροπής είναι η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών συντήρησης-επισκευής, καθώς και των ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών υλικών και εξαρτημάτων, τόσο αυτών που τοποθετούνται στα αυτοκίνητα-οχήματα από ιδιωτικά συνεργεία, όσο και αυτών που προμηθεύεται η αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τμήμα Πολιτικής-Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων και Τηλεπικοινωνιών) για τις ανάγκες της.

 

  1. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και λήγει ένα έτος από την έκδοση της παρούσας απόφασης.