ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023

Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών

PDF | DOC | Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
β) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
γ) του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

2. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/3972/11.2.2009 (ΥΟΔΔ 74) απόφαση «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικού της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/5223/28.2.2012 (ΥΟΔΔ 93) απόφαση.

3. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/18747/21-09-2011 (Β’ 2091) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρόβλια «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ‘με εντολή Υφυπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

4. Το γεγονός ότι στις 24.02.2012 λήγει η θητεία των Μελών της Επιτροπής, που ορίσθηκαν με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.4212/22.2.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΝΚ-5) προηγούμενη απόφαση, όπως ισχύει.

5. Τις αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (Β’ 2540), ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23242/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ) εγκυκλίους της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Το από 5/03/2012 πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Ορίζουμε ως Μέλη της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών της Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικού, εκτός του Τμήματος Εκδόσεων και Γραμματειακής Λογιστικής Εξυπηρέτησης, τους κατωτέρω υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

1. Στασής Αντώνιος, Εμπειρογνώμων Πληροφορικής, της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων με 2ο βαθμό, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Παπανδρεάδη Χαράλαμπο, υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.
2. Χριστοφιλίδης Πέτρος, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Δημοσίου Τομέα, της Διεύθυνσης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, Μέλος, με αναπληρώτρια την Λιβάνου Αλεξάνδρα, υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Α’, της Διεύθυνσης Διοικητικού.
3. Παλαιολόγου Ελένη, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Διαδικασιών Μηχανογραφικού Συστήματος, της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού, Μέλος, με αναπληρώτρια την Καλογήρου Βικτωρία, υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.

Β. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Καρτερολιώτη Αφροδίτη, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων, της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με αναπληρώτρια την Θεοχαροπούλου Μαρία, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Προσ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Β’, της Διεύθυνσης Διοικητικού.

Γ. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και λήγει ένα έτος από την έκδοση της παρούσας απόφασης.