ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2023

Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και Εργασιών ΕΛΓΕ

PDF | DOC | Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και Εργασιών του Τμήματος Εκδόσεων και Γραμματειακής-Λογιστικής Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

β) του ν. 805/1978 «Περί εκπληρώσεως των όρων της δωρεάς του Παντελή Ραπτάρχη προς το Ελληνικό Δημόσιο»
γ) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
δ) του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει,

ε) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,

στ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».

2. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/3975/11.2.2009 (ΦΕΚ 320/Β/2009) απόφαση «Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών του Τμήματος Εκδόσεων και Γραμματειακής-Λογιστικής Εξυπηρέτησης της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/18747/21-09-2011 (Β’ 2091) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρόβλια «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ‘με εντολή Υφυπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

4. Το γεγονός ότι στις 23.3.2012 λήγει η θητεία των μελών της Επιτροπής, τα οποία ορίστηκαν με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.5730/15.03.2011 προηγούμενη απόφαση.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Ορίζουμε από 30.03.2012 τα Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή υλικών και εργασιών του Τμήματος Εκδόσεων και Γραμματειακής–Λογιστικής Εξυπηρέτησης της Διεύθυνσης Οικονομικού, η οποία αποτελείται από τους κατωτέρω υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που υπηρετούν στο Τμήμα Εκδόσεων και Γραμματειακής–Λογιστικής Εξυπηρέτησης, ως εξής:

1. Πηνελόπη Κουτσιουρούμπα, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Ηλία Καρακατσάνη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βαθμού Δ’ ειδικότητας ΠΕ Νομικών Συνεργατών.

2 Πηνελόπη Κοντού, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βαθμού Γ’, ειδικότητας ΠΕ Νομικών Συνεργατών, Μέλος, με αναπληρώτρια την Στυλιανή Ντομπρούδη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βαθμού Δ’, ειδικότητας ΠΕ Νομικών Συνεργατών.

3 Κλεονίκη Σαββιάδου, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ’, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, Μέλος, με αναπληρωτή τον Ηλία Κανελλόπουλο, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΔΕ Τυπογραφίας.

Β. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αργυρώ Γραμματικάκη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων με αναπληρώτρια την Ζαμπέτα Λογοθέτη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Γ. Έργο της Επιτροπής είναι η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του πάσης φύσεως προμηθευόμενου υλικού, αναλωσίμου ή μη, καθώς και η ποιοτική παραλαβή της εργασίας που εκτελείται κάθε φορά, αξίας πάνω από δέκα πέντε (15,00) ευρώ.

Δ. Η Επιτροπή θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο θα υποβάλλει σε τρία (3) αντίγραφα στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ε. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και λήγει ένα έτος μετά την έκδοση της παρούσας.