ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023

Ορισμός Mελών Επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών αυτοκινήτων-οχημάτων

PDF | DOC |
1. Ορίζουμε τα Μέλη της τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών συντήρησης, επισκευής καθώς και των ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και υλικών ή εξαρτημάτων των αυτοκινήτων-οχημάτων, που ανήκουν στη δύναμη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), τους κατωτέρω υπαλλήλους του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.:
α) Απόστολο Ευθυμίου, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Λάμπρου, υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων-Οχημάτων.
β) Βασίλειο Νικολακόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Κίνησης Αυτοκινήτων-Οχημάτων, Μέλος, με αναπληρωτή τον Παύλο Παρασκευόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Κρατικών Αυτοκινήτων-Οχημάτων.
γ) Αχιλλέα Τσέκα, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Β’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Τεχνικού-Τεχνίτες-Ηλεκτροτεχνίτες, Μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Αγγελή, υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, του Τμήματος Επισκευών Αυτοκινήτων-Οχημάτων.