ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

PDF | DOC | Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

(ΑΔΑ) ΩΗΧ0465ΦΘΕ-7ΧΨ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) των άρθρων 21 & 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,

γ)  της παρ. 2 περ. β του άρθρου 38 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως ισχύει,

δ) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

ε)   του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

στ)  του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10009/06.04.2015 (ΦΕΚ 634/Β΄/20.04.2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ)».

3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/11137/21.04.2008 (ΥΟΔΔ 194) απόφαση «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.11174/28.04.2009 (ΥΟΔΔ 177) απόφαση.

4.Το γεγονός ότι η θητεία των Μελών, που ορίσθηκαν με την αριθ.
ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.12025/14.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΣΧ-ΛΚ5) απόφαση «Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων», λήγει στις 14 Μαΐου 2015.

5. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (Β’ 2540) Υπουργική Απόφαση «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

6. Το από 11.05.2015 πρακτικό κλήρωσης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

A. Ορίζουμε Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων τους κάτωθι υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

1.Χρήστος Πετσιμέρης, μόνιμος υπάλληλος με Δ΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Πολιτικών & Προγραμμάτων Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Σοφία Παπαματθαίου, μόνιμη υπάλληλο με Γ΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.
2.Αγορίτσα Λέρα, μόνιμη υπάλληλος με Δ΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, Μέλος, με αναπληρωτή τον Ηλία Αλουπογιάννη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Β΄ βαθμό εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Νομικών Συνεργατών του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
3.Γεωργία Μπουρλάκη, μόνιμη υπάλληλος με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Μέλος, με αναπληρώτρια την Χριστίνα Σίδερη, μόνιμη υπάλληλο με Δ΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης & Δεοντολογίας.
4.Ευσταθία Ρείνου, μόνιμη υπάλληλος με Δ΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Χαλαζωνίτη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Γ΄ βαθμό εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης & Δεοντολογίας.
5.Ελένη Χανιωτάκη, μόνιμη υπάλληλος με Δ΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικής-Οργάνωσης του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών & Πληροφοριακών Υποδομών Μέλος, με αναπληρωτή τον Παντελή Τραϊανό, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Ε΄ βαθμό εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Νομικών Συνεργατών του Τμήματος Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Δήμητρα Μαρινάκη, μόνιμη υπάλληλος με Γ΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, με αναπληρώτρια την Αγγελική Κωνσταντινίδου, μόνιμη υπάλληλο με Γ΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

B. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και αρχίζει από την έκδοση της παρούσας.

Γ. Η Επιτροπή συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας δημοσίων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.