ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

PDF | Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

2. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/11137/21.04.2008 (ΥΟΔΔ 194) απόφαση «Συγκρότηση και
Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.11174/28.04.2009 (ΥΟΔΔ 177) απόφαση.
3. Το γεγονός ότι η θητεία των Μελών, που ορίσθηκαν με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/
οικ.9273/06.05.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΡΚ-Χ) απόφαση «Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης
Ενστάσεων», λήγει στις 11 Μαΐου 2012.
4. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/18747/21-09-2011 (Β’ 2091) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρόβλια «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής ‘με εντολή Υφυπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των
Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

A. Ορίζουμε Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων τους κάτωθι
υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

1. Ευάγγελος Μπουντάλης, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών, Πρόεδρος, με αναπληρώτρια
την Σοφία Γαλάνη, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,
Προϊσταμένη του Τμήματος Διαδικασιών Μηχανογραφικού Συστήματος της Διεύθυνσης
Προσλήψεων Προσωπικού.
2. Μάριος Κουτσομητόπουλος, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,
Προϊστάμενος του Τμήματος Επεξεργασίας και Διαρκούς Απογραφής της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Εφαρμογών της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής, Μέλος, με
αναπληρωτή τον Ανδρέα-Χαράλαμπο Παπανδρεάδη, υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου
ΠΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού της
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.
3. Σοφία Παπαματθαίου, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,
του Τμήματος Μεθόδων Εργασίας και Διαδικασιών, της Διεύθυνσης Απλούστευσης
Διαδικασιών και Παραγωγικότητας, Μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Βολονάκη,
υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος
Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικού.
4. Ερασμία Παπαθανάκου, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης,
του Τμήματος Μεταβολών της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μέλος, με
αναπληρωτή τον Θεοχάρη Μελισσάρη, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού, του Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.
5. Νικολέτα Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής
Οργάνωσης, του Τμήματος Συνθηκών Εργασίας και Παραγωγικότητας, της Διεύθυνσης
Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας, Μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη
Βαλάκα, υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος
Υπαλληλικής Σχέσης και Σταδιοδρομίας της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αικατερίνη Βουλή, υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου
ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων, της Διεύθυνσης Κωδικοποίησης Νομικών Πληροφοριών,
με αναπληρώτρια την Κυριακή Μακρή, υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-
Λογιστικού, της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

B. Η θητεία των Μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και αρχίζει στις 14 Μαΐου 2012.
ΑΔΑ: Β49ΦΧ-5Ο9

Γ. Η Επιτροπή συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων
υπηρεσιών, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.