ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Ορισμός μελών ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου

PDF | DOC | Ορισμός Μελών του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) τις διατάξεις της περ. Γ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
β) των υποπαραγράφων Ζ.1 και Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής …. 2013-2016»,
γ) των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α΄45),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνησης και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
ε) του Π.Δ. 320/1988 (Α΄149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
στ) του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α’) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».
2. Το άρθρο 6 του Κεφαλαίου Β΄ της αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/02-08-2013 (Β’ 1914) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/33/ οικ.27653/11-10-2013 (Β’ 256) απόφαση.
3. Την αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/09-08-2013 (Β’ 1992) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους».
4. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.23052/21-08-2013 (Β’ 2113, ΑΔΑ: ΒΛ94Χ-Ο8Β) απόφαση «Σύσταση- Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
5. Την αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ) εγκύκλιο, με θέμα: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν. 4172/2013».
6. Το με αριθ. πρωτ. 12621/27-08-2013 έγγραφο του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) ως εξής:
1. Γεώργιος Πατρινέλης, Σύμβουλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Αθανασιά, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.
2. Δημήτριος Παπαδημητρόπουλος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., Μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Πασσά, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
3. Γεωργία Βαλατσού, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., Μέλος, με αναπληρώτρια την Αναστασία Μακανίκα, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.

Β. Εισηγητής στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ορίζεται ο Δημήτριος Παπαδημητρόπουλος, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Πασσά, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.

Γ. Γραμματέας του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ορίζεται η Κανέλλα Λεβεντογιάννη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., με αναπληρώτρια την Αργυρώ Γραμματικάκη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Β΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.

Δ. Έργο του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι η αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, με τη λειτουργική, διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του Α.Σ.Ε.Π., τόσο για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα όσο και για τη μετάταξη/μεταφορά τους σε φορείς του Δημοσίου.

Ε. Η θητεία του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου αρχίζει από την έκδοση της παρούσας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.