ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Ορισμός μελών ΕΔΔΕ Πληροφορικής 2018

PDF | DOC | Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών (ανοικτών, κλειστών, πρόχειρων) για τις προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware-software) και τις προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πληροφορικής, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 221 του Γ΄ μέρους του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » ,
β) τoυ άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
δ) του ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
ε) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
στ) του Π.Δ. 133/2017 (Α’ 161,) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
ζ) του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ………………., μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης……………………. Δικτύων»,
η) του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την με αριθ.πρωτ.ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.11523/23.03.2018 (ΦΕΚ 1164 Β΄) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
3. Την υπ’αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.17106/10.03.2018 (ΦΕΚ 1870 Β΄/24.05.2018) υπουργική απόφαση «Σύσταση-συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου ……… και εξυπηρέτησης του πολίτη»,
4. Το γεγονός ότι οι προμήθειες εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής (hardware, software) και έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτούν, για την αξιολόγησή τους, ειδικές τεχνικές γνώσεις πληροφορικής, επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και εμπειρία στο αντικείμενο της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προσόντα τα οποία διαθέτουν, κατά κύριο λόγο, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε Πρόεδρο και Μέλη της τριμελούς Επιτροπής τους κάτωθι υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

1. Ντεμίρη Λουκία, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ειδικότητας Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Αγγελετοπούλου Καλλιόπη, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ειδικότητας Νομικής Πληροφορικής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων,
2. Ρουτζούνη Αθανασία, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ειδικότητας Πληροφορικής του Τμήματος Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων, Μέλος, με αναπληρωτή Σωτήριο Παπαϊωάννου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β΄ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών και Υποδομών Πληροφορικής της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών,
3. Χανιωτάκη Ελένη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄ κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικής Οργάνωσης του Τμήματος Υποστήριξης Χρηστών και Υποδομών Πληροφορικής της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Καππάτου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α΄ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού του Τμήματος Δομών της Διεύθυνσης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οργανώσεων.

4. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Χατζοπούλου Αικατερίνη, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Β΄ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού του Τμήματος Διαδικασιών της Διεύθυνσης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων με αναπληρώτρια την Ναθαναήλ Φωτεινή, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα.
Γ. Η θητεία των Μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο «Διαύγεια».