ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Ορισμός Mελών ΕΔΔΕ αυτοκινήτων-οχημάτων του ΥΠΕΣΔΑ

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/16544/26.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΩΓΖ465ΦΘΕ-Μ0Π) απόφασης «Ορισμός Mελών Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων-οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». (Α.Π.: ΔΙΔΚ/Φ.38/1/22480) (ΑΔΑ: ΩΞ7Κ465ΦΘΕ-Ω1Ξ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2503/1997 (Α’ 107) «Οργάνωση, στελέχωση, διοίκηση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
γ) των άρθρων 21 & 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
δ) της παρ. 2 περ. β του άρθρου 38 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
στ) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ζ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10009/06.04.2015 (ΦΕΚ 634/Β΄/20.04.2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ)», όπως ισχύει.
3. Την αριθ. ΟΙΚ.3936/16697/15.7.1997 (Β’ 612) απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών – διαδικασία ανάθεσης επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων για τα οχήματα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/26918/23.12.2010 (Β’ 2014) και ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.4424/16.02.2012 (Β’ 825, ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-ΜΛΙ) αποφάσεις.
4.Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (Β’ 2540) Υπουργική Απόφαση «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
5. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/16544/26.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΩΓΖ465ΦΘΕ-Μ0Π) απόφαση «Ορισμός Mελών Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων-οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
6. Το αριθμ. πρωτ. Φ.021.1/21/846966 Σ.1477/25.05.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
7.Το αρ. πρωτ. οικ.38685/580/Φ2/22.06.2015 (ΑΔΑ:ΩΟΘΞ465ΦΘΘ-ΩΕΗ) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε το Β. στοιχείο της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/16544/26.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΩΓΖ465ΦΘΕ-Μ0Π) απόφασης μας ως εξής:

«Στην περίπτωση συντήρησης ή επισκευής μόνο θωρακισμένου μέρους ή αντικατάστασης θωρακισμένων εξαρτημάτων ή μερών της ειδικής κατασκευής (θωρακισμένων) αυτοκινήτων, ορίζουμε Μέλη της Επιτροπής, εκπροσώπους από το Γενικό Επιτελείο Στρατού και το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού τους παρακάτω:

α) Δημήτριο Λεούση, Α.Μ. 8024, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγος/Μηχανικός, του 700 ΣΕ, του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Μέλος, με αναπληρωτή το Σπυρίδωνα Ρουμπή, Α.Μ. 15435, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών/Μηχανολογίας του 301 ΕΒ, του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

β) Γεώργιο Μπριασούλη, υπάλληλο με Ε΄βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Μέλος, με αναπληρωτή το Γρηγόριο Μιχαλόπουλο, υπάλληλο με Δ΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/16544/26.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΩΓΖ465ΦΘΕ-Μ0Π) απόφαση.