ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Ορισμός Mελών ΕΔΔΕ αυτοκινήτων-οχημάτων του ΥΠΕΣΔΑ

PDF | DOC | Ορισμός Mελών Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων-οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Α.Π.: ΔΙΔΚ/Φ.38/1/16544, ΑΔΑ:7ΩΓΖ465ΦΘΕ-Μ0Π)

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

α) των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2503/1997 (Α’ 107) «Οργάνωση, στελέχωση, διοίκηση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
γ) των άρθρων 21 & 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
δ) της παρ. 2 περ. β του άρθρου 38 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
στ) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ζ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

  1. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10009/06.04.2015 (ΦΕΚ 634/Β΄/20.04.2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ)».
  2. Την αριθ. ΟΙΚ.3936/16697/15.07.1997 (Β΄ 612) απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών – διαδικασία ανάθεσης επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων για τα οχήματα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/26918/23.12.2010 (Β΄ 2014) και ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.4424/16.02.2012 (Β΄ 825, ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-ΜΛΙ) αποφάσεις.
  3. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (Β’ 2540) Υπουργική Απόφαση «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
  4. Το από 22.05.2015 πρακτικό κλήρωσης.
  5. Το γεγονός ότι έληξε η θητεία των Μελών της Επιτροπής, που είχαν οριστεί με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/13045/26.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙ7Χ-ΨΤ3) απόφαση.

Αποφασίζουμε

 1. Α. Ορίζουμε Πρόεδρο και Mέλη της Επιτροπής για την ανάθεση των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας υλικών και εξαρτημάτων, που απαιτούνται για τη συντήρηση ή επισκευή των αυτοκινήτων-οχημάτων, που ανήκουν στη δύναμη του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τους κάτωθι υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής-Εποπτείας των Κρατικών Αυτοκινήτων και Τηλεπικοινωνιών, της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

α) Σταματίνα Συρίγου, μόνιμη υπάλληλος με Δ΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο με Ε΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

β) Κωνσταντίνο Ζαφειράκη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Δ΄ βαθμό εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Τεχνικού Μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Θεοδώρου, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Δ΄ βαθμό εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Τεχνικού.

γ) Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, μόνιμος υπάλληλος με Γ΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ-Τεχνικού, Μέλος, με αναπληρωτή τον Θωμά Τσινογεώργο, μόνιμο υπάλληλο με Γ΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ-Τεχνικού.

Β.Με νεότερη απόφαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. ΟΙΚ.3936/16697/15.07.1997 (Β΄ 612) απόφαση «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών – διαδικασία ανάθεσης επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών εξαρτημάτων για τα οχήματα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/26918/23.12.2010 (Β΄ 2014) και ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.4424/16.02.2012 (Β΄ 825, ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-ΜΛΙ) αποφάσεις, θα καθορισθούν τα μέλη-εκπρόσωποι από το Υπουργείο  Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων) και από το         Γενικό Επιτελείο Στρατού στην περίπτωση συντήρησης ή επισκευής μόνο θωρακισμένου μέρους ή αντικατάστασης θωρακισμένων εξαρτημάτων ή μερών της ειδικής κατασκευής (θωρακισμένων) αυτοκινήτων.

 

Γ. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Ολυμπία Παππά, μόνιμη υπάλληλο, με βαθμό Γ’, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Πολιτικής-Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων & Τηλεπικοινωνιών, με αναπληρωτή το Θεόδωρο Βασιλάκο, μόνιμο υπάλληλο, με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Τμήματος Πολιτικής-Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων & Τηλεπικοινωνιών.

 

  1. Έργο της Επιτροπής είναι η ανάθεση της συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων -οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε ιδιωτικά συνεργεία, όταν δεν είναι δυνατή η επισκευή τους από την αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τμήμα Πολιτικής-Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων και Τηλεπικοινωνιών, της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού), καθώς και η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και λοιπών ειδών, που απαιτούνται για την επισκευή αυτοκινήτων.

 

  1. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και λήγει ένα έτος από την έκδοση της παρούσας απόφασης.