ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2023

Ορισμός Μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

PDF | DOC | Τροποποιήση της με αριθμ. αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.102/19.01.2015 υπουργική απόφασης  με θέμα «Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: ΩΔ5ΟΧ-ΜΣ5)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣ
Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 146A του ν.3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 και 33 του ν. 4304/2014 (Α’ 234), και του άρθρου 5 του ν. 4325/2015 (Α’ 47),

β) του άρθρου πέμπτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει,

γ) του Π.Δ. 99/2014 (Α΄166, ΑΔΑ: Ω8ΗΣΧ-Β0Η) «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

δ) του Π.Δ. 24/2015 (Α’ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

ε) του Π.Δ. 25/2015 (Α΄21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 1. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.613/12-01-2015 (Β΄ 19, ΑΔΑ: 78ΣΩΧ-44Τ) απόφαση «Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου» η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.17735/05.06.2015 (Β’ 1189, ΑΔΑ:6ΧΗ2465ΦΘΕ-ΤΣΝ) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου».
 1. Το με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/707/οι.14059/13.05.2015 αίτημα του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Αίτημα υπόδειξης εκπροσώπων για συμμετοχή στη σύνθεση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου»
 1. Το με αριθ. πρωτ. 133/04.06.2015 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. «Ορισμός εκπροσώπου στη σύνθεση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου».
 1. Το με αριθ. πρωτ. 622/29.05.2015 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
 1. Την με αριθ. πρωτ. 53/13.03.2015 (Γ’ 567) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.) μετάταξη στο διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) της Ειρήνης Σακκά του Μιχαήλ, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
 1. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι ενδεχόμενη δαπάνη θα καθορισθεί με νέα απόφαση.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 1. Tροποποιούμε την με αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.102/19.01.2015 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΔ5ΟΧ-ΜΣ5) «Ορισμός Μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου» ως εξής:

Α. Με την προσθήκη στην παράγραφο Α των υποπεριπτώσεων 14 μέχρι και 17 ως εξής:

«14. Μαρία Ρασούλη του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΒ 532584), μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Καθορισμού Ιθαγένειας της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μέλος, με αναπληρωτή τον Μάριο Κρητικό του Σπυρίδωνα (ΑΔΤ: ΑΗ 104663), μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ5 (Πολιτικός Μηχανικός), υπάλληλος του ΚΠΑ2 Δάφνης του ΟΑΕΔ και Αντιπρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 1. Βασίλειο Πολυμερόπουλο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΤ 329681), μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ1 (Διοικητικός), Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΕΠ Δήμου Αθηναίων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Μέλος, με αναπληρώτρια την Όλγα Σταυροπούλου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΙ 670039), μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη Τμήματος Ασφάλισης της Διεύθυνσης Ασφάλισης του ΟΑΕΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ.
 2. Γεώργιος Αλεξίου του Μιχαήλ (ΑΔΤ: Χ 919700), μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β΄ του κλάδου ΤΕ 4 (Μηχανολόγος Μηχανικός), Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανακύκλωσης Καθαριότητας του Δήμου Λέσβου, Μέλος, με αναπληρώτρια την Ερασμία Καραμήτρου του Παναγιώτη (ΑΔΤ: Ξ 045705), μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΤΕ 17 (Διοικητικού-Λογιστικού), Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.
 3. Μάριος Κατσουρός του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΒ 554226), μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής της Διεύθυνσης Φορολογικής Υπηρεσίας Δημοτικών Προσώπων του Δήμου Καλλιθέας, Μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Γαρνάβο του Σπυρίδωνα (ΑΔΤ: ΑΚ 035934), μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ1 (Διοικητικός), Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΚΕΠ του Δήμου Αλίμου.»

Β.   Τροποποιούμε την υπό Β.2 της παραγράφου της ανωτέρω απόφασης, ως εξής:

«2. Χρήστος Πετσιμέρης του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΒ 813918), μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, αναπληρωτής Γραμματέας, σε αντικατάσταση της Ειρήνης Σακκά του Μιχαήλ (ΑΔΤ: Ξ168834), μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Δ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.»

 1. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.102/19.01.2015 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΔ5ΟΧ-ΜΣ5) «Ορισμός Μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου».