ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Ορισμός μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

PDF | DOC | Τροποποιήση της με αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.613/ 12.01.2015 (ΦΕΚ Β’ 19 και ΑΔΑ: 78ΣΩΧ-44Τ) απόφασης με θέμα «Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 146A του ν.3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 και 33 του ν. 4304/2014 (Α’ 234), και του άρθρου 5 του ν. 4325/2015 (Α’ 47),
β) του άρθρου πέμπτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει,
γ) του Π.Δ. 99/2014 (Α΄166, ΑΔΑ: Ω8ΗΣΧ-Β0Η) «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 24/2015 (Α’ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ε) του Π.Δ. 25/2015 (Α΄21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.8/651/28-12-2000 (Β’ 71) απόφαση «Λειτουργία του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου».

3. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.613/12.01.2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 19, ΑΔΑ: 78ΣΩΧ-44Τ) «Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου».

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.613/ 12.01.2015 (ΦΕΚ Β’ 19 και ΑΔΑ: 78ΣΩΧ-44Τ) απόφαση «Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ως εξής:
Α. Στην παράγραφο Α προστίθενται περ. 7 και 8, ως εξής:
«7. Δύο (2) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
8. Δύο (2) εκπροσώπους της Π.Ο.Ε.−Ο.Τ.Α. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι Δήμων και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Π.Ο.Ε.−Ο.Τ.Α.

Β. Η παράγραφος Β αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Γραμματέας των τριών τμημάτων είναι υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ, του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.), που ορίζεται με τρεις (3) αναπληρωτές υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, του ιδίου Τμήματος, με την απόφαση ορισμού μελών.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.613/12.01.2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 19, ΑΔΑ: 78ΣΩΧ-44Τ) «Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου».

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.