ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Ορισμός μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

PDF | Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/27385/31-12-2010 απόφασης (ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-3) «Ορισμός μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 146A του ν.3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (Α’ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
γ) του άρθρου 8 ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,
δ) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,
ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…»,
στ) του Π.Δ. 71/2012 (Α’ 124) «Διορισμός Υπουργών».
2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.8/651/ΑΠ/28/28.12.2000 (Β’ 71/2001) απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Λειτουργία του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου». 33.. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/27385/31-12-2010 αρχική απόφαση (ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-3) «Ορισμός Μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ.:
i) ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.4180/23-02-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΝΚ-Γ),
ii) ΔΙΔΚ/Φ.38/2/5245/10-03-2011 (ΑΔΑ: 4Α11Κ-68),
iii) ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.9430/10-05-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΛΚ-Β),
iv) ΔΙΔΚ/Φ.38/2/10325/06-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α37Κ-7),
v) ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.17505/06-09-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΧΖΧ-ΖΛ9),
vi) ΔΙΔΚ/Φ.38/2/18009/21-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α81Χ-83Ι) και
vii) ΔΙΔΚ/Φ.38/2/19611/04-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΡΧ-Γ31) προηγούμενες αποφάσεις.
4. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.3/οικ.26040/15-12-2011 (2 η Ορθή Επανάληψη 03-01-2012) (Γ’ 1) απόφαση αυτοδίκαιης απόλυσης της Παρασκευής Κέστη.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Τροποποιούμε το υπό Α.(ζ) στοιχείο της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/27385/31-12-2010 απόφασης (ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-3), όπως ισχύει, ως εξής:

(ζ) Ελευθερία Μπινιάρη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αναπληρώτρια την Σταματική Μηνακάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού, σε αντικατάσταση της Παρασκευής Κέστη.

Β. Τροποποιούμε την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/5245/10-03-2011 απόφαση (ΑΔΑ: 4Α11Κ-68), όπως ισχύει, ως εξής:

(η) Ορίζουμε τη Ουρανία Ψωμιάδου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μέλος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της περίπτωσης
(η) της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/27385/31-12-2010 απόφασης (ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-3), όπως ισχύει, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Μπουντάλη, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε αντικατάσταση της Σταματικής Μηνακάκη.

Γ. Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/27385/31-12-2010 απόφαση (ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-3), όπως ισχύει.