ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022

Ορισμός μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.37/21192/21-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-0ΝΚ) απόφασης «Ορισμός Μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, κοινού για όλες τις Αρχές», όπως ισχύει.

ΑΠ Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α’ 220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4055/2012 (Α’ 51) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής»,
β) του Π.Δ. 99/2014 (Α΄166) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.
γ) του Π.Δ. 24/2015 (Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
δ) του Π.Δ. 25/2015 (Α΄21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
2. Το με αριθ. πρωτ. Φ.101/8884/2015/04.03.2015 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.
3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.37/30553/14.01.2015 (ΑΔΑ: ΩΦ3ΚΧ-Κ2Λ) απόφαση που τροποποιείται ο «Ορισμός Μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, κοινού για όλες τις Αρχές».
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι ενδεχόμενη δαπάνη, η οποία θα προκύψει, θα καθορισθεί με νέα απόφαση.Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Τροποποιούμε τις περιπτώσεις Ι.7, ΙΙ.7, ΙΙΙ.7 και ΙV.7 της παραγράφου Α της με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/ Φ.37/21192/21-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-0ΝΚ) απόφασης, ως εξής:
«7. Θεογνωσία Ευαγγέλου, υπάλληλος με βαθμό Β΄ του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Γραμματείας του Συνηγόρου του Πολίτη, Μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Λαγιάκου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης της Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, σε αντικατάσταση του Λουκά Καραγιάννη».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΚ/ Φ. 37/ 21192/21.09.2013 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-0ΝΚ) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.37/30553/14.01.2015 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΦ3ΚΧ-Κ2Λ).