ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022

Ορισμός Μελών Α’θμιου κοινού Πειθαρχικού ΥΠΕΣΔΑ

PDF | DOC | Ορισμός Μελών Πρωτοβάθμιου κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των φορέων (του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/2015). (ΔΙΔΚ/Φ.37/1314) (ΑΔΑ : 66ΦΥ465ΦΘΕ-ΙΛΔ)
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις :

α) της παρ. 1 του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (Α’ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και της παρ. 3 του άρθρου Έβδομου του ν. 4057/2012,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π. Δ. 63/2005 (Α’ 98),

γ) του άρθρου 27, παρ.1 του ν.3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατάσταση Λειτουργών –Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του ν.4170/2013 (Α΄ 163)

δ) του Π.Δ. 99/2014 (Α΄166) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,

ε) του Π.Δ. 24/2015 (Α’ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά τηςΓενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

στ) του Π.Δ. 25/2015 (Α΄21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

  1. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.37/οικ.20487/6.9.2012 υπουργική απόφαση (Β’ 2444, ΑΔΑ: Β4ΘΕΧ-Ν9Β) «Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
  1. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.37/22892/11.02.2013 απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΥΣΧ-9ΜΠ) «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Πρωτοβάθμιου κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων του».
  1. Το με αριθμ. πρωτ. 219328/02.12.2014 έγγραφο του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  1. Το με αριθ. πρωτ. 651/09.01.2015 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
  1. Το αριθ. 15/19.12.2014 Πρακτικό του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα Μέλη του κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των φορέων (του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/2015) ως ακολούθως:

  1. Κωνσταντίνα Γκαβαρδίνα, Πρωτοδίκης ΔΔ του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γεράσιμο Κοκκίνη, Πρωτοδίκης ΔΔ του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
  2. Αγγελική Βενάρδου, Δικαστική Πληρεξούσια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Χαλαζωνίτη, Δικαστικό Πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  3. Μιχαήλ Κακουδάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, Μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Μάμαλη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού.

Β. Γραμματέας ορίζεται η Ευθυμία Φώτου, μόνιμη υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, που υπηρετεί στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Χαρακοπούλου, μόνιμη υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με βαθμό Δ ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, που υπηρετεί στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης .

Γ. Το ανωτέρω Πρωτοβάθμιο κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Βασ. Σοφίας 15), εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Δ. Η θητεία του συγκεκριμένου Πρωτοβάθμιου κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει στις 31/12/2016.