ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022

Ορισμός Επιτροπής για διενέργεια Πρόχειρων Διαγωνισμών

PDF | DOC | Ορισμός Μελών Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΔΜΗΔ) (Α.Π.: ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.23476)(ΑΔΑ: 7ΡΓΔ465-ΦΘΕ-Υ3Γ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
(α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
(β) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2286/1995 (Α’ 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
(γ) του ν. 2362/1995 (Α’ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
(δ) των άρθρων 21 και 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
(ε) του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού,
(στ) του Π.Δ. 60/2007 (Α’ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
ζ)του Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει,
η) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
θ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015)«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/11865/26.05.2010 (Β’ 722)) Απόφαση «Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.14068/15.06.2012 (ΦΕΚ Β’ 2030, ΑΔΑ: Β414Χ-ΘΟΙ) όμοια απόφαση.
3. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/10009/06.04.2015 (ΦΕΚ 634/Β΄/20.04.2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ), όπως ισχύει.
4. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.19293/31.7.2014 (ΑΔΑ: ΩΦΚ0Χ-ΟΟ9) απόφαση «Ορισμός Μελών Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.
5. Το από 08.07.2015 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε Πρόεδρο και Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην ΥΔΜΗΔ) τους κάτωθι υπαλλήλους ως εξής:

1. Ελευθερία Αυγέρη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης & Καινοτομίας, Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Βασιλείου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής του Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης & Καινοτομίας.
2. Σταυρούλα Λαμπροπούλου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Δ’ του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Μέλος, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Παπαζαρίφη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με Ε΄βαθμό εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικό επιστημονικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων του Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης & Καινοτμίας.
3. Χρήστο Βαμβακούλα, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης & Καινοτομίας, Μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαριλένα Γεωργουλέα, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Τμήματος Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.
Β. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αικατερίνη Βουλή μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ’, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, με αναπληρώτρια την Δήμητρα Μπόνη, μόνιμη υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Τμήματος Πολιτικής & Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων & Τηλεπικοινωνιών .

Γ. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Δ. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και αρχίζει από τη λήξη της προηγούμενης απόφασης.