ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΟΜΙΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Θ. ΤΖΑΚΡΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013:ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ομιλία Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη σε ημερίδα με θέμα :
ΕΣΠΑ 2007-2013 : αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για την περιφερειακή ανάπτυξη

Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2009

Η διαμόρφωση αποτελεσματικών αποκεντρωμένων δομών και κυρίως η ενδυνάμωση των αυτοδιοικητικών θεσμών αποτελούν συστατικό στοιχείο μιας αναπτυξιακής πορείας για τη χώρα. Το ζήτημα της αποδοτικής και αποτελεσματικής υλοποίησης έργων, δράσεων και συναφών πρωτοβουλιών δεν λύνεται με συγκεντρωτικά σχήματα. Απαιτούνται επιλογές που ευνοούν μια αποκεντρωμένη υλοποίηση.

Στην επιτυχία υλοποίησης του νέου αρχιτεκτονικού σχήματος το διαδίκτυο και η ψηφιακή τεχνολογία μπορούν να αποτελέσουν αναντικατάστατο εργαλείο διαφάνειας, προγραμματισμού, βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, ενίσχυσης της προστασίας του .

Σε μια εποχή όπου οι συναλλαγές των πολιτών με την Διοίκηση αυξάνονται ραγδαία, η εισαγωγή των μεθόδων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί σήμερα μια αναγκαιότητα καθώς σηματοδοτεί με σαφή τρόπο, αφενός τη μετάβαση από τον παραδοσιακό – γραφειοκρατικό τρόπο διοίκησης στην εφαρμογή ασφαλών ψηφιακών συναλλαγών με το δημόσιο τομέα, αφετέρου την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και συνακολούθα της καθημερινότητας των πολιτών.

Προκειμένου η εισαγωγή των μεθόδων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να αποδώσει τα δέοντα, επιβάλλεται να επιχειρηθεί οργανωμένα, με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια και να βασίζεται σε έναν καλό προγραμματισμό. Η χρήση και η αξιοποίησή της επιβάλλεται επίσης να συνδυαστεί με τομές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με σαφείς επιλογές και με την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των προωθούμενων παρεμβάσεων.

Η προσπάθεια ένταξης της ψηφιακής τεχνολογίας θα πρέπει να στηρίζεται σε δυο πυλώνες: στον πυλώνα των διοικητικών μεταρρυθμίσεων και σε αυτόν των υποδομών.

Ο πυλώνας των διοικητικών μεταρρυθμίσεων αφορά τον ορθολογικό σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή των αναγκαίων διαρθρωτικών, θεσμικών, νομοθετικών, οργανωτικών και λειτουργικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, ώστε η δημόσια διοίκηση να καταστεί κατάλληλος υποδοχέας της εισαγωγής των μεθόδων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Χρειάζεται, λοιπόν, η υιοθέτηση πολιτικών για την αποφυγή του ψηφιακού αποκλεισμού που μπορεί να πλήξει τόσο την ανταγωνιστικότητα, όσο και την κοινωνική συνοχή μιας χώρας, μιας περιοχής.

Προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών απαιτείται η οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα.

Απαιτείται ακόμη η ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Απαιτείται η δυνατότητα πρόσβασης στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες από όλα τα άτομα είτε είναι ψηφιακά αναλφάβητα είτε με αναπηρίες.

Και, τέλος, απαιτείται η αναδιάρθρωση του νομοθετικού πλαισίου ώστε να καταστεί πιο ευέλικτο προκειμένου να συνδράμει προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης του αποτελέσματος σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα εκ των επτά τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Στο εν λόγω πρόγραμμα, και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο της καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης για τα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έχουν καταδειχτεί ως ελλείμματα:
– η ανεπάρκεια γνώσης του προσωπικού στα νέα τεχνολογικά μέσα,
– η ανεπαρκής ψηφιοποίηση του περιεχομένου της δημόσιας πληροφορίας,
– οι δυσχέρειες στην επίτευξη ηλεκτρονικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου,
– ο χαμηλός βαθμός διείσδυσης του διαδικτύου, ιδιαίτερα στις περιφέρειες και την τοπική αυτοδιοίκηση,
– οι ελλείψεις υποδομών σε θέματα οργάνωσης και εξοπλισμού ειδικά σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες και στους ΟΤΑ.

Ο δεύτερος πυλώνας πάνω στον οποίο πρέπει να εδράζεται κάθε προσπάθεια ένταξης της ψηφιακής τεχνολογίας στο δημόσιο τομέα είναι ο πυλώνας των υποδομών.

Στο δεύτερο πυλώνα οι δράσεις πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικών τρόπων πρόσβασης του κοινού στη δημόσια πληροφορία (διαδικτυακές πύλες) καθώς και στον αναπροσανατολισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις με ηλεκτρονικό τρόπο.

Από την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκύπτει το συμπέρασμα ότι είναι σκόπιμο να προωθηθεί και να επιβληθεί ο συστηματικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων διαμορφώνοντας μια ενιαία κεντρική στρατηγική και εξασφαλίζοντας τη συμπληρωματική λειτουργία των νέων τεχνολογιών σε οργανωτικές, διοικητικές και θεσμικές παρεμβάσεις.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο που διαθέτει το ελληνικό κράτος για την υλοποίηση των προαναφερόμενων στόχων είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», το οποίο αποτελεί επίσης ένα εκ των επτά τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.

Κυρίες και κύριοι,
Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί την αιχμή της ευρύτερης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για την διοικητική μεταρρύθμιση, καθώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις λειτουργικής και διοικητικής αναδιοργάνωσης των φορέων της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να μετεξελιχθεί από ένα σύνολο μεμονωμένων φορέων που δρουν αποσπασματικά και χωρίς ουσιαστική επαφή μεταξύ τους, σε ένα δικτυωμένο και οργανωμένο σύστημα συνεργαζόμενων δημοσίων υπηρεσιών, με τελικό στόχο την αποτελεσματική λειτουργία τους.

Η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα συμβάλλει αποφασιστικά στην παροχή αποτελεσματικότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών, στη μείωση του χρόνου αναμονής των χρηστών, καθώς και στη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των δημοσίων φορέων. Θα παραχθεί ποιοτικότερη παιδεία, αποτελεσματικότερη Διοίκηση, δυναμικότερη ανάπτυξη.

Η ψηφιακή ανάπτυξη απαιτεί παρεμβάσεις που ενδυναμώνουν τον πολίτη, που κινητοποιούν τη χώρα, που ανατρέπουν συντηρητικές λογικές και επιλογές, που συμβάλουν σε ένα νέο αναπτυξιακό όραμα, που δημιουργούν γέφυρες με απομονωμένες περιοχές. Απαιτεί παρεμβάσεις και κανόνες που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και την προσωπική ζωή κάθε πολίτη, που ενισχύουν τα δικαιώματά του, που εξασφαλίζουν την αναδιανομή του ψηφιακού πλούτου.

Η εισαγωγή των μεθόδων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην περιφερειακή διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση θα ενδυναμώσει και τις προοπτικές ανάπτυξης της δημοκρατίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Κάτι που βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τις προθέσεις της Κυβέρνησης για μια ευρεία Διοικητική Μεταρρύθμιση. Οι στόχοι που θέτουμε δρομολογώντας τη νέα διοικητική αρχιτεκτονική, ήτοι η εμβάθυνση της δημοκρατίας, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της καθημερινότητας, η ανάπτυξη, η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, θα αποτελέσουν απτή πραγματικότητα όταν η ψηφιακή τεχνολογία στον δημόσιο τομέα θα αρχίσει να παράγει αποτελέσματα.

Κυρίες και κύριοι
Τα συστήματα και οι υπηρεσίες πληροφόρησης βιώνουν μια τεράστια ανάπτυξη. Η εποχή που ζούμε είναι αυτή της ηλεκτρονικής επανάστασης. Κυβερνήσεις και δημόσιοι οργανισμοί προσφέρουν υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Ιδιωτικές επιχειρήσεις επιδίδονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πανεπιστήμια προσφέρουν μαθήματα online σπουδών. Ο κόσμος πλέον έχει μικρύνει αισθητά λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας, της δυνατότητας να ταξιδέψεις μέσω των οπτικών ινών.

Κυρίες και κύριοι
Εμείς σε αυτή την νέα εποχή θα πρέπει να συμμετέχουμε για να μην αποκλειστούμε. Θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τους ρυθμούς μας, να ανοίξουμε το βήμα μας. Θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας, τους στόχους μας, να τολμήσουμε. Εάν δεν το κάνουμε η ιστορία θα είναι πολύ αυστηρή μαζί μας. Θα χάσουμε μια μεγάλη προσωπική ευκαιρία, μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.