ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΟΜΙΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, κας ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΖΑΚΡΗ, ΣΤΟ 12ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ GREEK ICT FORUM

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 5 Οκτωβρίου  2010

 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Θεοδώρα Τζάκρη, στην ομιλία της στο 12ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών GREEK ICT FORUM ανέλυσε και ανέδειξε τη  σπουδαιότητα της εισαγωγής πολιτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκειμένου να προωθηθεί συντονισμένα η ψηφιακή και η διοικητική ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης. Όπως επεσήμανε η κα Τζάκρη. Οι πολιτικές αυτές αποτελούν την αιχμή της ευρύτερης προσπάθειας για τη διοικητική μεταρρύθμιση, προκειμένου η δημόσια διοίκηση να μετεξελιχθεί από ένα σύνολο μεμονωμένων φορέων που δρουν αποσπασματικά και χωρίς ουσιαστική επαφή μεταξύ τους, σε ένα δικτυωμένο, οργανωμένο, διαλειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα συνεργαζόμενων δημοσίων υπηρεσιών.

Για την υποστήριξη των παραπάνω πολιτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η κυβέρνηση εφαρμόζει τόσο τομεακές συμπληρωματικές μεταξύ τους δράσεις, όσο και οριζόντιες δράσεις, οι οποίες αφορούν όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης  και βασίζονται σε 3 πυλώνες:

·         Στην υλοποίηση διοικητικών και θεσμικών αλλαγών για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την εισαγωγή δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

·         Στη βέλτιστη αξιοποίηση, συντήρηση, ολοκλήρωση και επέκταση υφιστάμενων έργων, (π.χ. ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΕΡΜΗΣ, ΟΠΣ Δήμων Νομαρχιών και Περιφερειών κτλ)

·         Στην αξιοποίηση και συνδυασμό πόρων και χρήση κατάλληλων δομών δηλαδή αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ (ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση) για την υλοποίηση νέων δράσεων

Η κα. Υφυπουργός τόνισε επιπλέον ότι η κυβέρνηση υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, σχεδιάζει και πραγματοποιεί ήδη παρεμβάσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα κράτος διαφορετικό από αυτό που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις σημαντικότερες παρεμβάσεις..

Μία μεγάλη αναπτυξιακή πολιτική για τη Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση υλοποιείται μέσω της αξιοποίησης του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης – ΣΥΖΕΥΞΙΣ όπου σχεδιάζεται η διεύρυνση του, με την ένταξη σε αυτό περίπου 30.000 δημοσίων κτηρίων (από τους 4.435 φορείς) που περιλαμβάνει σήμερα. Προκειμένου να υπάρξει συγκέντρωση της ζήτησης τηλεπικοινωνιακών δαπανών όλου του δημοσίου τομέα και να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας των τηλεπικοινωνιακών τελών, περίπου 150 εκ € ετησίως, προωθείται νομοθετική ρύθμιση για δημιουργία Κεντρικής Αρχής Πληρωμής Τηλεπικοινωνιακών Τελών.

Η κα. Τζάκρη στην ομιλία της ακόμη, επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση της απογραφής του προσωπικού του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ και της σύστασης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, η οποία θα παρέχει άμεση δυνατότητα παρακολούθησης αναλυτικών και συγκεντρωτικών στοιχείων μισθοδοσίας, για την απλοποίηση των διαδικασιών καταβολής αμοιβών του Δημοσίου και με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και δυνατότητα καλύτερου ελέγχου των δαπανών του δημοσίου.

Στη συνέχεια η κα. Τζάκρη ανέφερε ότι στα πλαίσια του «Καλλικράτη», ο ψηφιακός δήμος αποτελεί την αιχμή του δόρατος στη διαμόρφωση ενός μοντέλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που θέτει ως  στο  επίκεντρο την καλύτερη εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των νέων οργανισμών, τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη και την ενίσχυση της διαφάνειας, του ελέγχου της συμμετοχής και της δημοκρατίας. Η δράση αυτή ενσωματώνει και επιμέρους ενέργειες, όπως η λειτουργική ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων των Δήμων, Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, η εγκατάσταση και λειτουργία  1200 περίπου e- ΚΕΠ για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της εξυπηρέτησης του πολίτη με παροχή υφιστάμενων και νέων ψηφιακών υπηρεσιών της δημοτικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και χρήση ATM όπου οι δημότες θα εκδίδουν αυτόματα πιστοποιητικά του δήμου χρησιμοποιώντας την Κάρτα Δημότη.

Με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση του πολίτη και την επιτάχυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών με ασφάλεια, η κυβέρνηση σχεδιάζει να ξεκινήσει η διάθεση της κάρτας πολίτη το Δεκέμβριο του 2011 παρέχοντας τη δυνατότητα τόσο της φυσικής ταυτοποίησης των πολιτών, αντικαθιστώντας το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας, όσο και τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με έμφαση στην ψηφιακή αυθεντικοποίηση των πολιτών και στην παραγωγή ψηφιακής υπογραφής.

Η αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας με την ουσιαστική δυνατότητα πρόσβασης  του πολίτη στην πληροφόρηση υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του οποίου η εφαρμογή ξεκίνησε ήδη την 1-10-2010 με τη διαδικασία ανάρτησης των αποφάσεων και των διοικητικών πράξεων των υπόχρεων φορέων της κυβέρνησης, των υπουργείων και των Περιφερειών. Η εφαρμογή του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» θα συνεχιστεί την 1-11-2010 με την ένταξη των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και διοικητικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η εφαρμογή του θα ολοκληρωθεί στις 15-3-2011 με την ένταξη των πράξεων των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού.

Η κυβέρνηση έχει επιλέξει 54 ΚΕΠ, με γεωγραφική διασπορά στο σύνολο της επικράτειας, τα οποία με την κατάλληλη διαμόρφωση των υποδομών τους, θα λειτουργήσουν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), όπου θα παρέχουν υπηρεσίες για τη σύσταση επιχειρήσεων ΟΕ και ΕΕ καθώς και την αδειοδότηση επαγγελματιών, Ελλήνων και αλλοδαπών, προσθέτοντας μία νέα σελίδα στην ιστορία της συνεισφοράς τους στην Ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Η κα. Τζάκρη αναφέρθηκε ακόμη στην έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, μέσα στον Οκτώβριο του 2010, του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων αποβλέποντας στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης..

Κλείνοντας την ομιλία της η κα. Υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των στελεχών του δημοσίου και των παραγωγικών δυνάμεων του ιδιωτικού τομέα της χώρας, στην προσπάθεια που καταβάλλει  η κυβέρνηση για να βγει η Ελλάδα από την κρίση και στον εκσυγχρονισμό του κράτους και των δομών του.