ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2023

Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος ΥΔΙΜΗΔ 2014-2020

PDF | DOC | Συγκρότηση Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974 (Α’ 367) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως»,
β) των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει.
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. α) Το Π.Δ.65/11 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α’ 147) και το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141).
β) Το Π.Δ. 86/2012 (Α’141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3.α) Την αρ. 202/2008 (Β΄155) κοινή απόφαση «Συγκρότηση ενιαίου διοικητικού τομέα Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» – Αρμοδιότητες», όπως ισχύει.
β) Την υπ’ αριθμ. οικ. 812/10.07.2008 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών για τη «Μετονομασία και Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου Εσωτερικών» (Β΄ 1385).
4. Την με Α.Π. 19835/3229/30.04.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, περί «Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014-2020» και ειδικότερα το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4.2.
5. Την έναρξη των διαδικασιών προετοιμασίας και διαμόρφωσης προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τομεακό επίπεδο
3. Την ανάγκη δημιουργίας Ομάδας Εργασίας για την εξειδίκευση των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής στρατηγικής της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 για τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης την Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

2. Συντονιστής και μέλη της ΟΣΠ του ΥΔΙΜΗΔ ορίζονται οι κάτωθι υπάλληλοι του ΥΔΙΜΗΔ:
2.1. Νικόλαος Μιχαλόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών, Συντονιστής.
2.2. Γεωργία Βαλατσού Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Μέλος.
2.3. Ευτυχία Δημητρίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού, Μέλος.
2.4. Δημήτριος Παπαδημητρόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Μέλος.
2.5. Φαίδωνας Κακλαμάνης, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ), Μέλος.
2.6. Αναστασία Καρκούλη- Καραμαντζάνη, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», Μέλος.
2.7. Βασιλική Μουστακάτου, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΕΠ), Μέλος.
2.8. Αντώνιος Στασής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων, Μέλος.
2.9. Πηνελόπη Αγγελοπούλου, Προϊσταμένη της Μονάδας Α1 «Προγραμματισμού» της ΕΥΔ ΔΜ, Μέλος.
2.10. Βασιλική Γρίβα, υπάλληλος της ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένη στην ΕΥΔ ΔΜ, Μέλος.
2.11. Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος, υπάλληλος της ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένος σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση στο γραφείο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μέλος.
3. Χρέη Τεχνικής Γραμματείας της ΟΣΠ εκτελεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Γραμματείς ορίζονται:
3.1. Ευθυμία Μαρκουλάκη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Ε΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, η οποία υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
3.2. Αγγελική Τζην –Τσίσου, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

4. α) Έργο της ΟΣΠ είναι:
•η υποστήριξη του Υπουργείου στις διαδικασίες του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020,
•η εξειδίκευση των κατευθύνσεων του στρατηγικού σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020, ανά θεματικό στόχο αρμοδιότητας,
•η εισήγηση κειμένων και προτάσεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

β) Η ΟΣΠ αποτελεί σε συνεχή βάση το σύνδεσμο του Υπουργείου με την Τεχνική Επιτροπή Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και τη Γραμματεία της.

γ) Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η ΑΔΕΔΥ, ο ΣΕΒ και η ΕΣΑμεΑ θα παρίστανται με εκπροσώπους τους σε καθορισμένες συνεδριάσεις της ΟΣΠ, κατόπιν προσκλήσεως του Συντονιστή της ΟΣΠ, και θα συμμετέχουν στη διαβούλευση των προτάσεων.

δ) Ανάλογα με το θέμα, στην ομάδα, μπορούν με απόφαση του συντονιστή να καλούνται να συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή εκπρόσωποι φορέων άσκησης πολιτικής και κοινωνικών εταίρων, που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου της.

5. Η θητεία της ΟΣΠ λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.