ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 06 Ιουνίου 2023

Ομάδα εργασίας ψηφιοποίηση φακέλων Υ.Δ.Μ.Η.Δ.

PDF | DOC | Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο τον έλεγχο της πληρότητας, την καταγραφή και την ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων των υπαλλήλων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.Δ. 216/1974 (Α’ 367) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως»,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ. 63/2005 (Α’ 98),
δ) του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
ε) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
στ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».
2. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ.14888/24-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ) εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/οικ.12044/21-05-2012 (Β’ 1724) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ‘με εντολή Υπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από υπαλλήλους του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Β. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο έλεγχος της πληρότητας των φυσικών φακέλων (προσωπικό μητρώο) όλων των υπαλλήλων του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., η ενημέρωση και επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτούς στοιχείων, που σχετίζονται με την υπηρεσιακή και μισθοδοτική κατάσταση των υπαλλήλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ.14888/24-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ) εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., καθώς και η καταγραφή και ψηφιοποίηση του περιεχομένου των φυσικών φακέλων.

Γ. Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Θωμαΐς Ντίνη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Β’ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
Μέλη της Ομάδας Εργασίας ορίζονται οι κάτωθι:
1. Αγγελική Γέρου, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Προσ. Η/Υ Ειδικότητας Προγραμματιστών Η/Υ, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Συστημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.
2. Ελισάβετ Κοντάκου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Δ’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού της Διεύθυνσης Διοικητικού.
3. Ευαγγελία Τζουβάρα, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Μετατάξεων και Επανακρίσεων της Διεύθυνσης Διοικητικού.
4. Κυριακή Μακρή, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
5. Αγγελική Θεοδωράκου, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Μετατάξεων και Επανακρίσεων της Διεύθυνσης Διοικητικού.
6. Ανδρέας Παπαδόπουλος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Προσ. Η/Υ Ειδικότητας Προγραμματιστών Η/Υ, του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων ΚΕΠ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ.
7. Μαρία Κρητικίδου, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Προς. Η/Υ Ειδ. Χειρ. Η/Υ, του Τμήματος Υποστήριξης Συστημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.
8. Αικατερίνη Τσίντα, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Β’ της Διεύθυνσης Διοικητικού.
9. Νικόλαος Καραβίτης, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Δ’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Προσωπικού Η/Υ, του Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.
10. Ελένη Αγγελακοπούλου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Ε’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Προσωπικού Η/Υ, του Τμήματος Υποστήριξης Συστημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.
11. Κωνσταντίνος Χατούπης, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό ΣΤ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Β’ της Διεύθυνσης Διοικητικού.

Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Στην περίπτωση που απαιτηθεί υπέρβαση του κανονικού ωραρίου εργασίας, στα Μέλη θα χορηγείται υπηρεσιακή άδεια μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έξι (6) ώρες εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου.

Ε. Τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας έχουν υποχρέωση να τηρούν αυστηρότατα το άρθρο 26 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) σχετικά με την τήρηση εχεμύθειας, τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ομάδας Εργασίας όσο και μετά το πέρας αυτών.

ΣΤ. Η θητεία της Ομάδα Εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.