ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

Ομάδα εργασίας για έργο αξιολόγησης φορέων

PDF | DOC | Σύσταση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό του έργου αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων των Υπουργείων

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 (Α’ 107) «Οργάνωση, στελέχωση, διοίκηση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.Δ. 216/1974 (Α’ 367) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως»,
γ) του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
δ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
ε) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
στ) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…»,
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. Την με αριθ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.20/931/11-01-2012 (Β’ 55) ΚΥΑ «Προσδιορισμός των φορέων του δημόσιου τομέα, των οποίων οι οργανικές μονάδες και το προσωπικό θα αξιολογηθούν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011».
3. Το από 27-08-2013 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Το από 29-08-2013 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με νέα απόφαση, η οποία θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και της παρ.18 του άρθρου 18 του ν.2503/1997 (Α΄ 107).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεκαμελής (10μελής) Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από υπαλλήλους του δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Β. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός του έργου της αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων των καθ’ ύλη αρμόδιων Υπουργείων και της εκπόνησης προτάσεων-σχεδίων στελέχωσης αυτών.

Γ. Ορίζουμε τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας ως εξής:
1. Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος του Ιωάννη (ΑΔΤ: Χ 556989), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποσπασμένος σε θέση Προϊσταμένου Επιθεωρητή-Ελεγκτή στο Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
2. Χρήστος Κουκάκης του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΖ 523010), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, αποσπασμένος σε θέση Επιθεωρητή-Ελεγκτή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
3. Ιωάννης Καλκούνος του Στυλιανού (ΑΔΤ: ΑΕ 075296), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, αποσπασμένος σε θέση Επιθεωρητή-Ελεγκτή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
4. Νικόλαος Σιδηρόπουλος του Χαραλάμπους-Στυλιανού (ΑΔΤ: ΑΙ 355734), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αγρονόμων-Τοπογράφων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας, αποσπασμένος σε θέση Επιθεωρητή-Ελεγκτή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
5. Κωνσταντίνος Σουλιώτης του Αποστόλου (ΑΔΤ: ΑΚ 122184), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποσπασμένος σε θέση Επιθεωρητή-Ελεγκτή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
6. Ιωάννα Τηραϊδή του Αθανασίου (ΑΔΤ: ΑΙ 139472), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας, αποσπασμένη σε θέση Επιθεωρητή-Ελεγκτή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
7. Κωνσταντίνος Μαρκάκης του Αιμίλιου (ΑΔΤ: ΑΕ 141582), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποσπασμένος σε θέση Επιθεωρητή-Ελεγκτή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
8. Χριστίνα Χωματά του Βασιλείου (ΑΔΤ: Σ 672069), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αποσπασμένη σε θέση Βοηθού Επιθεωρητή-Ελεγκτή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
9. Καββαθάς Τρύφωνας του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ: ΑΚ 554869), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Στατιστικής της Εθνική Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποσπασμένος σε θέση Ειδικού Επιθεωρητή στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
10. Ελύνα Καπλάνη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: Ρ 523745), υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Ε. Η θητεία της Ομάδας Εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.