ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Οικονομική στοχοθεσία ΟΤΑ

Αναζήτηση ΟΠΔ


Νομοθεσία – Οδηγίες κατάρτισης στοχοθεσίας

Καθορισμός διαδικασίας Στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων (ΚΥΑ 34574/2018)
Έλεγχος ΟΠΔ (89277/13-12-2019)
Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021 (61528/28-09-2020)

Εγκύκλιος 8/2019 : Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α

Έγγραφο ΥΠΕΣ 6653/27.01.2020 Υποβολή ΟΠΔ έτους 2020 στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – Υποχρεώσεις στατιστικών ανταποκριτών


Πίνακες κατάρτισης Στοχοθεσίας 2022
(για έγκριση από το Δημοτικό/Περιφερειακό/Διοικητικό Συμβούλιο και την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση)


Πρότυπα αρχεία υποβολής Στοχοθεσίας 2022 στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας