ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2014

PDF| DOC | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2014

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.10/οικ.11914/23-4-2013 εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας επικαιροποίησε εκ νέου το «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης», εφεξής «Μητρώο».

Το «Μητρώο», αποτελεί αναλυτική ή κατά κατηγορίες καταγραφή των δημοσίων υπηρεσιών και των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με αναφορά, στη νομική τους μορφή και στην υπαγωγή τους ή μη στο δημόσιο τομέα που συνεπάγεται και διαφορετική, κάθε φορά, σχέση εξάρτησής τους από το κράτος.

Σκοπός της κατάρτισης και της δημοσίευσης του «Μητρώου..» είναι η αξιόπιστη καταγραφή των φορέων, οι οποίοι συγκροτούν την έννοια του Δημόσιου Τομέα.

Δεδομένου ότι το περιεχόμενο του «Μητρώου» έχει δυναμικό χαρακτήρα, η διαδικασία επικαιροποίησής του είναι διαρκής. Στη συγκεκριμένη μάλιστα συγκυρία όπου συντελούνται αλλαγές στις οργανωτικές δομές των υπουργείων (συγχωνεύσεις ή διασπάσεις ή ανακατανομή των αρμοδιοτήτων τους) και στους φορείς που ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα (καταργήσεις, συγχωνεύσεις κ.λπ.), η επικαιροποίησή του κρίνεται επιβεβλημένη.

Σε αυτήν την επικαιροποιημένη έκδοση του «Μητρώου» (του Ιουνίου 2014), η οποία αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.minadmin.gov.grστη θέση Διοικητική Μεταρρύθμιση/Οργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές που έχουν έως τώρα προκύψει.

Για την αξιοπιστία των στοιχείων που δημοσιεύουμε παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας για το νέο «Μητρώο». Ειδικότερα παρακαλούμε, το κάθε υπουργείο να ελέγξει εκ νέου τις εγγραφές που αυτό περιλαμβάνει σχετικά με τις υπηρεσίες και τους φορείς που εποπτεύει, προκειμένου να  διαπιστώσει την ορθότητά τους, ειδικά δε ως προς τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς θα πρέπει να επανελεγχθεί το κατά πόσο υπάγονται ή όχι στο δημόσιο τομέα του άρθρου 51 παρ. 1 του ν.1892/1990.

Παρακαλούμε για όποιες παρατηρήσεις έχετε να μας ενημερώσετε εγγράφως.

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε την ανάγκη ορισμού αρμοδίων σε κάθε Υπουργείο για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου οι οποίοι θα έχουν συντονιστικό ρόλο στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και θα επικοινωνούν με την υπηρεσία μας.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Συνημμένο αρχείο: PDF| DOC | Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2014