ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Μεταβολές σε ληξιαρχική πράξη γέννησης

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Οι μεταβολές που αλλάζουν την αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη
σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14
του Ν.344/76, οι εξής :
• Νομιμοποίηση
• Αναγνώριση
• Αμφισβήτηση πατρότητας
• Προσβολή πατρότητας
• Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
• Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
• Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας
• Προσθήκη ή μεταβολή θρησκεύματος
• Αλλαγή φύλου
και καταχωρίζονται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης μέσα σε ένα
μήνα από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα. Αν η μεταβολή δηλωθεί μετά τις
τριάντα ημέρες απαιτείται και η κατάθεση παραβόλου (άρθρο 33 ν. 4674/2020) ως
εξής :
– εάν η καταχώριση γίνεται έως 30 ημέρες από την μεταβολή, δεν απαιτείται
παράβολο.
– Από 30 έως 120 ημέρες το παράβολο είναι 30 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού
παραβόλου: 3828).
– Μετά τις 120 ημέρες το παράβολο είναι 60 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού
παραβόλου: 3829).
Οι μεταβολές δηλώνονται από αυτόν που προκάλεσε τη μεταβολή, καθώς και από
εκείνον του οποίου μεταβλήθηκε η αστική κατάσταση με την προσκόμιση των
απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών.