ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Μετάταξη υπαλλήλων Υπουργείο Ανάπτυξης

PDF| DOC | Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη στελέχωση της διεύθυνσης πληροφορικής της γενικής γραμματείας δημοσίων έργων του Υπουργείου Ανάπτυξής Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Σας  ενημερώνουμε  για την έκδοση της  με αριθ. πρωτ.: Δ16α/014/77/ΑΦ/20-02-2013  Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης  του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων  αναφορικά  με  το  αντικείμενο  του  θέματος,  με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΒΕΤΠ1-ΛΒΒ.