ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

Μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Οικονομικών

PDF | DOC | Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Οικονομικών

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: Δ1Γ1003344ΕΞ2013/4-1-2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): ΒΕΥΑΗ-535.